Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 VI B MEMORIE VAN ANTWOORD

Vergaderjaar 2019-2020

B

Ontvangen 29 oktober 2019

Antwoorden van de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, op de vragen van de leden van de PVV-fractie bij van de wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid ( 35 210 VI ).

Vraag 1

De memorie van toelichting stelt het volgende «De toerekening aan official development assistance (ODA) van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers wordt met ingang van 2019 conform de verduidelijkte richtlijn van OESO-DAC herijkt. Dit leidt er onder meer toe dat de kosten voor vastgoed en overhead niet meer mogen worden toegerekend en kosten voor rechtsbijstand, tolken IND en voorlichting wel.»

Kan de regering een gedetailleerd overzicht verstrekken van de vastgoedposities van het COA?

Onderstaand een overzicht van de vastgoedposities (locaties) in eigendom van het COA:

Locatie

capaciteit

Almelo

364

Almere

824

Amersfoort

301

Arnhem AMV Fromberg

20

Arnhem-Vreedenburg

339

Azelo

375

Baexem

500

Den Helder

397

Den Helder Doggershoek

544

Den Helder AMV Doggerij

40

Drachten AMV RW

20

Dronten

1.054

Echt

360

Gilze

949

Grave

660

Heerhugowaard

636

Kampen AMV

22

Luttelgeest

1.044

Oisterwijk

486

Schalkhaar

650

Sweikhuizen

248

Ter Apel

2.384

Tilburg AMV Station

20

Utrecht incl Guesthouse

522

Wageningen

300

Zutphen

740

Zweeloo

450

 

14.249

Vraag 2

Met daarbij aangegeven wat de consequenties zijn van het niet langer toerekenen van de vastgoedkosten voor de J&V-begroting?

Het niet langer mogen toerekenen van de kosten van eigen vastgoed aan ODA (de kosten van huur locaties mogen wel worden toegerekend) heeft geen gevolgen voor de bestaande vastgoedportefeuille van het COA. Bij voorjaarsnota zijn de effecten van deze wijziging voor de begroting van JenV voorzien van dekking.

Vraag 3

Welke investeringen in vastgoed voor asielopvang zijn de komende jaren in dit kader beoogd? Op welke locaties, voor welke bedragen, met welke opvangcapaciteit?

Hieronder is een overzicht van de COA investeringen in nieuwe locaties of te renoveren locaties waarover op dit moment een beslissing is genomen.

 

totale investering in €

Capaciteit

Amsterdam Houthaven

36.000.000

528

Maastricht FdV

33.120.000

646

Almelo herontwikkeling

16.800.000

432

Almere nieuwbouw

28.010.000

600

Apeldoorn Ggnet

27.850.000

580

Delfzijl herontwikkeling

30.300.000

534

Emmen herontwikkeling

12.840.000

600

Gilze herontwikkeling

42.900.000

1.256

Katwijk herontwikkeling

22.000.000

630

Burgum herontwikkeling

27.560.000

652

Vraag 3a

En met welke financiële dekking, zo vragen de leden van de PVV-fractie?

Deze investeringen worden gefinancierd door middel van leningen bij het Ministerie van Financiën of door gebruik te maken van de vrije kasstromen bij COA. De nieuwe afspraken in het kader van de ODA-herijking hebben dus geen direct effect op deze investeringen. De kosten van de plekken die worden gecreëerd zullen in latere jaren worden gefinancierd op basis van bezetting bij het COA, daarbij kunnen de kosten voor het vastgoed (niet zijnde huur) niet aan ODA worden toegerekend. Deze zullen worden gefinancierd uit het niet ODA-deel van de budget, voor COA in de JenV begroting, dat bij voorjaarsnota 2019 is opgehoogd.

Vraag 4

Deze leden hebben over de bewering «en kosten voor rechtsbijstand, tolken IND en voorlichting wel» een aantal vragen:

Kan de regering aangeven hoe groot deze kosten zijn; welke organisaties in dit kader gefinancierd worden en voor welke bedragen per organisatie; hoe de kosten op deze onderdelen zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld hebben; wat de te verwachten kosten op deze onderdelen zijn in de komende 5 jaar?

In onderstaande tabel zijn de totale kosten opgenomen die in de afgelopen jaren zijn uitgegeven en die worden geraamd voor de komende jaren. Een deel (80%) van de kosten van rechtsbijstand aan asielzoekers bij de Raad van de Rechtsbijstand, een deel (80%) van de tolkenkosten bij de IND en de kosten van voorlichting door Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) worden in de nieuwe systematiek toegerekend aan ODA.

Bron: Jaarverslagen JenV

                 

in € 1.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

rechtsbijstand asiel

45.200

46.300

43.500

35.600

40.400

48.500

68.200

49.500

44.000

tolken IND

8.838

8.597

6.713

6.737

11.674

16.411

17.234

7.382

7.840

Voorlichting (VWN)

5.700

7.217

6.942

5.272

6.260

10.718

11.577

10.017

9.236

                   

Bron Begroting JenV 2020

                 

in € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

   

rechtsbijstand asiel

42.700

42.300

42.300

42.300

42.300

42.300

42.300

   

tolken IND

5.653

5.653

6.578

6.422

6.266

6.214

6.210

   

Voorlichting (VWN)

9.236

9.884

9.884

9.890

9.904

9.904

9.904

   

Vraag 5

Welke eisen en voorwaarden er worden gesteld ten aanzien van «voorlichting» en wat de exacte opdrachtverlening is aan Vluchtelingenwerk als uitvoerende organisatie (graag met onderliggende documenten over de opdrachtverlening en de kaders van de uit te dragen voorlichtingsboodschap)?

Als asielzoekers beter begrijpen wat hen in de asielprocedure te wachten staat, draagt dat bij aan een sneller verloop en betere kwaliteit van de asielprocedure en de daarin te nemen beslissingen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in afspraken met Vluchtelingen Werk Nederland vastgelegd dat voorlichting wordt gegeven aan asielzoekers over de asielprocedure en alle actoren/overheidsdiensten die betrokken zijn in de asielprocedure. Zo hebben onder andere IND, COA, DT&V, Nidos en de Raad voor Rechtsbijstand teksten aangeleverd en meegewerkt aan voorlichtingsmateriaal. De voorlichting wordt zo kort mogelijk na binnenkomst aangeboden aan alle asielzoekers, zoveel mogelijk in de eigen taal. Er is periodiek afstemming tussen alle organisaties. Door de betrokkenheid van alle ketenpartners wordt geborgd dat de informatie juist is en in overeenstemming met het overheidsbeleid.

Vluchtelingenwerk dient ieder jaar een subsidieverzoek in bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van de asielprocedure. Na beoordeling van de subsidieaanvraag en eventueel nader overleg hierover wordt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid subsidie verstrekt.

De subsidie wordt verstrekt van volgende activiteiten;

  • –  gericht op het opleiden, trainen en verstrekken van advies ter ondersteuning aan de begeleiding van asielzoekers. Voor deze steunfunctie is in 2018 een subsidie toegekend van € 1.551.000
  • –  voor de begeleiding van asielzoekers in de eerste fase van de asielprocedure, de tijdelijke noodvoorzieningen en de vrijheidsbeperkende locaties is in 2018 € 4.713.000 toegekend.
  • –  Voor de tolkendiensten werd € 2.408.000 gesubsidieerd.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus