Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda LNV

35237 4 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN OUWEHAND

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 4

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de achtergrondconcentratie van stikstofverbindingen in Nederland gemiddeld drie keer hoger is dan natuurgebieden aankunnen en dat de ammoniakreductie van de sanering varkenshouderijen dus een herstelmaatregel is volgens de Habitatrichtlijn;

constaterende dat de PAS-uitspraak van de Raad van State duidelijk heeft gemaakt dat herstelmaatregelen geen ruimte kunnen creëren voor nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten;

overwegende dat de geplande uitgifte van 70% van die zogenaamd «vrijgekomen stikstofruimte» vrijwel zeker gepaard zal gaan met een toename van de uitstoot van broeikasgassen;

verzoekt de regering, zich aan de Habitatrichtlijn te houden en de stikstofreductie die plaatsvindt ten gevolge van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen niet in te zetten voor nieuwe activiteiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Ouwehand