Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2019 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35350 A 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 3

Vastgesteld 19 december 2019

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 5 december 2019 voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Bij brief van 17 december 2019 zijn ze door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Agnes Mulder

De adjunct-griffier van de commissie,
Schuurkamp

Vraag 1

Hoe verhoudt de budgetverlaging voor Vervanging en Renovatie, artikel 12, zich tot het toevoegen van budget voor onderhoud en vervanging vanuit de balanspost Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden op de agentschapsbegroting Rijkswaterstaat (begroting XII)?

Antwoord 1

De genoemde mutaties staan los van elkaar. De balanspost Nog Uit Te Voeren Werkzaamheden (NUTW) is bedoeld om vertragingen en/of versnellingen in de onderhoudswerkzaamheden van het agentschap Rijkswaterstaat op te vangen. De middelen op de balanspost zijn reeds bestemd voor Beheer en Onderhoud en niet vrij inzetbaar. Vervanging en Renovatie wordt rechtstreeks bekostigd vanuit het Infrastructuurfonds. Dit loopt dus niet via de agentschapsbegroting van Rijkswaterstaat. Voor Vervanging en Renovatie wordt de kasraming periodiek aangepast aan de programmering en dit leidt tot mutaties in de begroting van het Infrastructuurfonds.

Vraag 2

Waarom is voor de A9 Badhoevedorp-Holendrecht niet eerder de benodigde verplichtingenruimte van 1,4 miljard euro gecreëerd?

Antwoord 2

De verplichtingenruimte van 1,4 miljard euro is gecreëerd voor de omzetting naar het DBFM-contract. Dit is niet eerder gebeurd, omdat dit pas kan na afronding van de aanbesteding (incl. overeenstemming over de financiering). De aanbesteding van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht is afgerond in december 2019. Om deze reden wordt de benodigde verplichtingen ruimte nu gecreëerd.