Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2019

35000 IV F BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2018-2019

F

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2018

In het debat met uw Kamer van 21 juni 2016 (Handelingen I 2015–2016, nr. 35, item 9) heeft mijn ambtsvoorganger in reactie op een vraag van het lid Van Dijk (SGP) toegezegd de rol van de kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk bij de bestrijding van armoede, jeugdproblematiek, prostitutie, criminaliteit en dergelijke te bezien en de samenwerking tussen kerken en de overheid zo nodig te bevorderen. Uw Kamer heeft nog geen nader bericht gekregen over deze toezegging en via deze brief wil ik deze omissie herstellen.

Religie speelt een belangrijke rol in het leven van veel bewoners in het Caribische deel van het Koninkrijk. Zo is in Caribisch Nederland het overgrote deel van de bevolking kerkelijk en gaat van alle gelovigen 30 procent minstens één keer per week naar een godsdienstige bijeenkomst1. Vanuit hun religieuze overtuiging spelen kerken een belangrijke rol bij het adresseren van sociale en maatschappelijke vraagstukken. De kerken ondersteunen mensen bij het oplossen van hun problemen, zowel preventief als reactief.

Kerkbesturen maken eigen afwegingen en keuzes over de wijze waarop zij zich inzetten op sociaal en maatschappelijk terrein op de eilanden en ook over de manier waarop zij in verbinding staan met de lokale overheid, lokale schoolbesturen en andere stakeholders zoals Unicef. Een zekere afstand tot de rijksoverheid acht ik wenselijk; ik wil dan ook terughoudend zijn bij het actief aanjagen van die samenwerking.

Ik ben voorstander van praktische samenwerking tussen partijen om gezamenlijk betekenisvolle stappen te zetten en lokaal effect te sorteren. De rijksoverheid heeft in praktische zin ook betrokkenheid bij projecten vanuit de kerken op de eilanden. Zo subsidieert het Rijk maatschappelijke organisaties in Caribisch Nederland die werken vanuit een christelijke visie en die in verbinding staan met kerken, bijvoorbeeld op het terrein van armoedebestrijding en jeugd. Voorbeelden hiervan zijn Krusada (o.a. verslaafdenopvang op Bonaire), Daughters of the King (naschoolse opvang op Sint Eustatius voor meisjes tussen 6 en 12 jaar) en Rosa Di Sharon (residentiele jeugdzorginstelling op Bonaire voor meisjes tussen 14 en 21 jaar). De afspraak met deze organisaties is dat de activiteiten overigens ook voor niet-gelovigen (of voor andere geloofsovertuigingen of stromingen) toegankelijk zijn. Ik zal dergelijke praktische samenwerking ondersteunen als zich hiervoor kansen aandienen.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops

Noot 1: Centraal Bureau voor de Statistiek Caribisch Nederland; kerkelijke gezindte, persoonskenmerken (http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=82868NED)