Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

35000 VI 92 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 92

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 februari 2019

Bijgaand zend ik u ter uitvoering van de motie van het lid Van Toorenburg1 het jaarverslag 2018 dat ik ontving van de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) om u te informeren over de wijze waarop de RKK omgaat met de indieners van klachten van seksueel misbruik en over de erkenning, genoegdoening en hulp die hen wordt geboden2. Het verslag spreekt voor zich.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker

Noot 1: Kamerstuk 34 000 VI, nr. 83

Noot 2: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl