Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

35000 XII 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 72

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 februari 2019

Op 17 december jl. stelde de ILT mij in kennis van bijgevoegde signaalrapportage1. In deze signaalrapportage wijst de ILT op risico’s van moeilijk te detecteren en aan te pakken fraude met tachografen.

Het is zorgwekkend dat de fraude met tachografen steeds geavanceerdere vormen aanneemt. De tachograaf is namelijk hét handhavingsmiddel op de rij- en rusttijden. Fraude kan leiden tot slechtere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs, een vermindering van de verkeersveiligheid en een verstoring van het gelijke speelveld. Fraude met tachografen is helaas geen nieuw fenomeen. Al sinds de introductie van de tachograaf wordt gepoogd deze te manipuleren.

De recent aangetroffen manipulaties zijn niet beperkt tot Nederland. Bij Euro Controle Route (een samenwerkingsverband van Europese handhavingsdiensten) zijn recent meldingen binnen gekomen van weer geavanceerdere vormen van manipulatie vanuit verschillende Europese landen. Aanpak hiervan zal vooral op Europees niveau moeten plaatsvinden. De Europese Commissie gaat op korte termijn in gesprek met de fabrikanten van tachografen om de beveiliging verder te verbeteren en informatie over nieuwe detectietechnieken beter met elkaar te delen.

Op nationaal niveau gaan we alvast verder aan de slag om het gebruik van gemanipuleerde tachografen te bestrijden.

Zo wordt op dit moment gewerkt aan de regeling tachografen, zodat o.m. de bevoegdheidspas van monteurs bij overtredingen geschorst of ingetrokken kan worden. Hierdoor kunnen ze hun beroep niet meer uitoefenen. Daarnaast worden de (fraudegevoeligere) mobiele werkplaatsen in Nederland uit gefaseerd. Inwerkingtreding van deze ministeriële regeling is voorzien op 1 juli 2019.

Daarnaast verken ik samen met de Minister van SZW de mogelijkheden om het sanctieregime in relatie tot tachografen te verscherpen om het minder aantrekkelijk te maken voor een bedrijf om te manipuleren. Ook kijk ik naar mogelijkheden om andere, hardere vormen van sancties in te voeren, zoals het

intrekken van vergunningen en de bestuurderskaart. Ik hecht daarnaast belang aan het blijvend investeren in training van inspecteurs en voldoende adequate uitrusting, zodat nog beter fraude met tachografen kan worden gedetecteerd. Ook denk ik aan verdere, meer gecoördineerde samenwerking in de keten (zoals met verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen etc. alsook met diensten in andere lidstaten). Door deze samenwerking kunnen fraudes nog beter en sneller worden opgespoord.

Ook wordt bezien of en hoe regelgeving mogelijk kan worden toegepast, dan wel aangepast om toereikend(er) te zijn om verkopers, installateurs en facilitators van gemanipuleerde tachografen aan te pakken, of om gemanipuleerde tachografen in beslag te nemen.

Tot slot kijk ik naar beleidsmatige en technische koppelkansen met andere wegvervoerdossiers, zoals «vrachtwagenheffing», om de doeltreffendheid van de controles te verbeteren.

Ik zal uw Kamer voor de zomer verder informeren over de te treffen maatregelen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl