Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

35000 VII 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 95

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 april 2019

Op 21 december 2018 informeerde ik uw Kamer over de stand van zaken omtrent de erkende talen Fries en Nedersaksisch1. Met deze brief deed ik u de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2019–2023 (BFTK) toekomen, die ik op 30 november 2018 ondertekende in Leeuwarden.
Het eindadvies van DINGtiid, adviesorgaan voor de Friese taal, over de BFTK heb ik per abuis niet meegezonden met deze Kamerbrief. Bijgaand treft u alsnog het eindadvies2. Het adviesorgaan was nauw betrokken bij de opstelling van de BFTK en heeft ook gedurende de totstandkoming van de BFTK advies uitgebracht. De uitkomsten daarvan zijn daar waar mogelijk meegenomen in de BFTK 2019–2023. In het eindadvies spreekt DINGtiid zich over het algemeen positief uit over de BFTK.

In het advies kondigt DINGtiid aan separaat adviezen uit te brengen over het kenniscluster Fries en de rechtspraak. Ik waardeer dit initiatief en zie uit naar de toekomstige adviezen van DINGtiid.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Noot 1: Kamerstuk 35 000 VII, nr. 83

Noot 2: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl