Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

35000 VII 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 96

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 april 2019

Op 18 oktober 2018 heeft uw Kamer de motie van het lid Özütok1 (GroenLinks) aangenomen, waarin de regering wordt verzocht om in overleg te treden met de verschillende projectfinanciers van de herdenking van de afschaffing van de slavernij en te onderzoeken of de financiering structureel kan worden ingebed.

Hierbij deel ik u mede dat aan deze motie, met kenmerk Kamerstuk 35 000 VII, nr. 18, niet voor de gestelde termijn van 1 mei uitvoering gegeven kan worden. Voor de beantwoording van de vragen is meer tijd nodig voor interdepartementale afstemming. Ik zal Uw Kamer zo spoedig mogelijk informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Noot 1: Kamerstuk 35 000 VII, nr. 18.