Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

35000 VIII 185 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 185

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2019

Tijdens het ordedebat op 7 februari 2019 heeft het lid Baudet (FvD) mij verzocht om een schriftelijke reactie inzake de uitnodiging van de rector van het Haagse Montessori Lyceum aan al haar leerlingen om een meet-up van GroenLinks te bezoeken (Handelingen II 2018/19, nr. 51, item 9). De heer Baudet meent dat de rector zich schuldig heeft gemaakt aan ontoelaatbare linkse indoctrinatie. Met deze brief voldoe ik aan zijn verzoek.

Met enige regelmaat krijgt het kabinet vragen over uitspraken en handelingen van scholen of leermiddelen die zij gebruiken. Hoe begrijpelijk het soms ook is dat bepaalde acties van scholen vragen oproepen, ik hecht er toch aan de formele verantwoordelijkheidsverdeling te respecteren, zoals ik ook in andere zaken al eerder heb aangegeven. Het is grondwettelijk verankerd dat scholen het onderwijs zelf mogen inrichten. Het past bij de autonomie van scholen en de professionele ruimte van leraren om daarin eigen afwegingen te maken. Tegelijkertijd is onderdeel van die vrijheid dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om richting ouders en leerlingen aanspreekbaar te zijn op de gemaakte keuzes. Ouders en leerlingen kunnen kwesties via de vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad bij het schoolbestuur aankaarten. Daarnaast kan een klacht worden ingediend via de daarvoor geldende klachtenregeling.

De vrijheid van onderwijs kan niet worden gebruikt als vrijbrief om leerlingen een eenzijdig beeld van onze samenleving bij te brengen. Goed onderwijs – en dat geldt voor zowel openbaar als bijzonder onderwijs – moet de pluriformiteit binnen onze samenleving tot uitdrukking brengen, zoals is vastgelegd in de huidige wettelijke burgerschapsopdracht. Het onderwijs moet leerlingen voorbereiden op het leven in een pluriforme, democratische samenleving. Daarbij past genuanceerde informatie.

Het is de opdracht aan scholen om leerlingen te leren zelfstandig politieke en maatschappelijke vraagstukken kritisch te doordenken teneinde een eigen geïnformeerde positie in te kunnen nemen. Scholen zijn vrij in de wijze waarop zij hun burgerschapsonderwijs inrichten.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob