Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Financiën en Nationale Schuld 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 IX 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN ALKAYA

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 5

Ontvangen 27 juni 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 01 Belastingen van de departementale begrotingsstaat worden de ontvangsten verlaagd met € 78.000 (x € 1.000).

Toelichting

De regeling «heffingsvermindering verduurzaming» levert verhuurders een korting op de verhuurderheffing op. Het door het kabinet beschikbaar gestelde budget in 2019 is echter al ruimschoots overschreden en als gevolg daarvan heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de aanvraagprocedure stopgezet.1 De indieners zijn van mening dat verhuurders gestimuleerd dienen te worden om huurwoningen te verduurzamen. Door woningen te verduurzamen wordt energie bespaard, hetgeen een positief effect heeft op de vaste lasten van huurders, die dat goed kunnen gebruiken. Ook brengt verduurzaming de klimaatdoelen dichterbij. Met dit amendement willen de indieners bewerkstelligen dat het beschikbare budget voor de regeling wordt verdubbeld, waardoor opnieuw aanvragen voor heffingsvermindering kunnen worden gedaan. Indieners zijn van mening dat de benodigde € 78 miljoen uit het ruime begrotingsoverschot kan worden gehaald.


Beckerman
Alkaya

Noot 1: Kamerstukken 2018/19, 30 196, nr. 646.