Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting gemeentefonds 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 B 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HIJINK EN ALKAYA

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 4

Ontvangen 27 juni 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 3 worden de bedragen verlaagd met € 400.000 (x € 1.000).

In de begrotingsstaat van het gemeentefonds worden in artikel 01 gemeentefonds het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400.000 (x € 1.000).

Toelichting

De financiële middelen die het kabinet uittrekt voor jeugdzorg zijn niet geoormerkt. Gemeenten zijn daardoor vrij om deze middelen voor andere zaken dan jeugdzorg in te zetten. Hoewel de indieners begrip hebben voor de financiële uitdaging waar gemeenten voor staan, achten zij het van belang dat middelen voor jeugdzorg daadwerkelijk voor jeugdzorg worden gebruikt, zodat jongeren de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben. Indieners willen deze gelden oormerken, door deze met een tweetal amendementen over te hevelen van de begroting van het gemeentefonds naar de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Middels dit amendement worden de middelen voor het gemeentefonds met € 400 miljoen verlaagd. Het daartoe ingediende amendement op de begroting van het Ministerie van VWS (Kamerstukken II, 2018/19, 35 210 XVI) zorgt dat de middelen worden overgeboekt op de begroting van het Ministerie van VWS.


Hijink
Alkaya