Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Financiën en Nationale Schuld 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 IX 6 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 4

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 6

Ontvangen 1 juli 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het opschrift wordt na «2019» ingevoegd «en wijziging van de Wet bedrijfsleven 2019».

In de beweegreden wordt na «2019» ingevoegd «alsmede dat het wenselijk is om de Wet bedrijfsleven 2019 te wijzigen teneinde het verlagen van het tarief van de vennootschapsbelasting ongedaan te maken».

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

De Wet bedrijfsleven 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 7.4 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In onderdeel C wordt «16,5/43 deel» vervangen door «20/43 deel».

2.

De in onderdeel I opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare bedrag, of het gedeelte van het belastbare Nederlandse bedrag, dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 200 000

20%

€ 200 000

€ 40 000

25%

Artikel 7.5 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In onderdeel A wordt «16,5/43 deel» vervangen door «20/43 deel» en wordt «15/42 deel» vervangen door «20/42 deel».

2.

Onderdeel B vervalt.

Toelichting

Dit amendement schrapt de geleidelijke verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting. Bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 heeft de coalitie voor een stapsgewijze verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting gestemd. Het tarief in de eerste schijf werd per 2019 19% en in de tweede schijf 25%. Vanaf 2020 dalen die tarieven naar 16,5% en 22,55% respectievelijk. In 2021 naar 15% en 20,50%. Dit amendement maakt dit ongedaan, en zet de tarieven per 2020 op 20% en 25% zoals in het jaar 2018 gold. Pas als de lonen significant stijgen kan weer worden gedacht aan tariefverlaging in de vennootschapsbelasting. Dit in overeenstemming met de uitlatingen van de Minister-President op het VVD-festival op 15 juni 20191. De indiener acht het verstandig van de Minister-President dat hij inziet dat de verhouding tussen wat deze regering doet voor het bedrijfsleven ten opzichte van wat het doet voor mensen uit de pas loopt. Ieder najaar kan de balans worden opgemaakt of de cao-lonen voldoende zijn gestegen om een belastingverlaging voor het bedrijfsleven te kunnen accepteren. Zo lang dat niet gebeurt kan de opbrengst van dit amendement worden besteed aan een tegemoetkoming in de koopkracht van mensen, bijvoorbeeld via lastenverlichting. De indiener acht dit sowieso een betere aanwending van middelen.


Nijboer

Noot 1: Aharouay, L. & Rijlaarsdam, B. (2019, 16 juni). Rutte in spijkerbroek dreigt bedrijven die lonen niet verhogen. NRC.NL. geraadpleegd via https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/16/rutte-in-spijkerbroek-dreigt-bedrijven-a3963881