Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting SZW 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 XV 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN ALKAYA

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 4

Ontvangen 2 juli 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 Arbeidsmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

In artikel 6 Ziekte en zwangerschap worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt een subsidieregeling voor ouders met ernstig zieke kinderen bovenop de wettelijke aanspraak van het langdurig zorgverlof. Wanneer een kind ernstig ziek is, heeft het kind langdurig steun en begeleiding nodig van de ouders. Op dit moment hebben ouders maar 2 weken recht op kortdurend zorgverlof waarbij de werkgever tenminste 70% van het salaris doorbetaald. De indieners zijn van mening dat 2 weken niet voldoende zijn en willen daarom dat ook voor het langdurend zorgverlof een aanspraak kan worden gemaakt op een subsidieregeling om zo ouders financieel te ondersteunen om er langer voor het kind te kunnen zijn in deze moeilijke periode.

De dekking van het amendement wordt gevonden door een verlaging van de regelingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV) door het tarief bij de voordelen naar beneden bij te stellen. Daarnaast kan eventuele onderuitputting op deze regelingen worden ingezet. Uit het jaarverslag en slotwet Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (35 200 XV) bleek dat er € 5,8 miljoen niet is uitgegeven, omdat werkgevers het bankrekeningnummer niet hadden opgegeven. Tenslotte is er bij de Voorjaarsnota (35 210 XV) minder geraamd omdat er in 2018 minder aanspraak is gemaakt op het LKV.


Jasper van Dijk
Alkaya