Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

35000 VII 105 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 105

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juli 2019

Hieronder bied ik u, mede namens de Minister van Financiën, op grond van art. 94 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) het overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland aan.

In mijn brief van 17 juni 2019 (Kamerstuk 35 000 VII, nr. 104) heb ik u geïnformeerd over het niet voldoen de afgelopen jaren aan deze publicatieplicht en heb ik u toegezegd het overzicht met terugwerkende kracht tot en met 2015 te zullen sturen.

Op grond van de Wet FinBES kunnen de afzonderlijk verantwoordelijke ministers aan de openbare lichamen een financiële bijdrage onder voorwaarden in de vorm van een bijzondere uitkering verstrekken ten behoeve van een bepaalde publieke taak. Voor bijzondere uitkeringen geldt, in tegenstelling tot de vrije uitkering, dat zij voor een bepaald doel worden verstrekt. Indien het geld niet wordt besteed aan het voorgeschreven doel of als een doelstelling niet wordt gerealiseerd dan kan de betrokken Minister het geld terugvorderen bij de openbare lichamen.

Artikel 94 van de FinBES verplicht tot het verstrekken van een overzicht van bijzondere uitkeringen, met de daarvoor in de lopende begroting beschikbare bedragen. In het onderstaande overzicht vindt u ook de gerealiseerde uitgaven in de jaren 2015 tot en met 2018 die als bijzondere uitkering zijn verstrekt. Voor 2019 zijn de in de begroting 2019 opgenomen bedragen vermeld.

Overzicht bijzondere uitkeringen

Integrale aanpak sociaaleconomische initiatieven
 

realisatie 2015

realisatie 2016

realisatie 2017

realisatie 2018

begroting 2019

BZK

€ 2.205.010

€ 4.930.245

€ 4.863.691

€ 5.559.025

€ 4.587.000

Op basis van de vraag en behoefte van het lokaal bestuur in Caribisch Nederland worden vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties bijzondere uitkeringen gedaan ten behoeve van sociaaleconomische initiatieven. Doel hiervan is om naast de vrije uitkering gericht initiatieven te kunnen ondersteunen op het sociaaleconomische vlak met additionele begeleiding en ondersteuning vanuit Den Haag. Het budget voor deze bijzondere uitkeringen wordt gevoed vanuit de ministeries SZW, VWS en BZK.

Kostenbesluit Veiligheidswet BES
 

realisatie 2015

realisatie 2016

realisatie 2017

realisatie 2018

begroting 2019

JenV

€ 300.000,–

€ 300.000,–

€ 300.000,–

€ 300.000,–

€ 300.000,–

Deze uitkeringen zijn een bijdrage in de kosten die voortvloeien uit de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de brandweerzorg.

Regeling Bijzondere uitkering Natuur
 

realisatie 2015

realisatie 2016

realisatie 2017

realisatie 2018

begroting 2019

LNV

€ 1.313.514

€ 1.768.919

€ 1.495.227

€ 369.492

€ 1.853.409

Een bijzondere uitkering natuur is bedoeld voor projecten gericht op het bevorderen van behoud van koraal, duurzaam gebruik van natuur, of de synergie bij het duurzaam gebruik van natuur in combinatie met landbouw en toerisme.

Wet sociale kanstrajecten jongeren BES
 

realisatie 2015

realisatie 2016

realisatie 2017

realisatie 2018

begroting 2019

OCW

€ 1.018.278

€ 1.022.319

€ 1.021.067

€ 1.000.456

€ 1.059.590

Via de Sociale Kanstrajecten Jongeren (SKJ) krijgen jongeren tussen de 18 en 25 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald en werkloos zijn de kans om voorbereid te worden op een terugkeer naar het reguliere onderwijs of, wanneer dit niet mogelijk is, de stap naar de arbeidsmarkt. SKJ-trajecten vormen daarmee een belangrijk onderdeel van het onderwijs in Caribisch Nederland, door studenten terug op het goede spoor te zetten naar het behalen van een startkwalificatie of door het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor een goede start op de arbeidsmarkt.

Tijdelijke regelingen publieke gezondheidszorg
 

realisatie 2015

realisatie 2016

realisatie 2017

realisatie 2018

begroting 2019

VWS

€ 869.841

€ 869.841

€ 854.446

€ 882.648

€ 913.618

Caribisch Nederland ontvangt een meerjarige bijzondere uitkering voor de uitvoering van de taken op het terrein van de publieke gezondheidszorg, bedoeld in de Wet publieke gezondheid.

De bovenstaande bedragen zijn vastgelegd in de Tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg en de Aanvullende tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg openbaar lichaam Saba.

Incidentele bijzondere uitkeringen
 

realisatie 2015

realisatie 2016

realisatie 2017

realisatie 2018

begroting 2019

BZK

€ 2.294.587,–

€ 2.726.174,–

€ 5.295.867,–

€ 10.565.969,–

€ 14.347.500,–

IenW

€ 93.000,–

€ 11.282.390,–

€ 18.600.000,–

EZK

€ 5.000.000

       

De incidentele bijzondere uitkeringen van BZK zijn voornamelijk besteed aan noodhulp en wederopbouw op Saba en Sint Eustatius. Een groot deel van het bedrag in 2019 is bestemd voor de klif. Een uitkering aan Saba is verstrekt voor ondersteuning burgerzaken. Daarnaast zijn incidentele bijzondere uitkeringen verstrekt voor de versterking van het openbaar bestuur op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze uitkeringen zijn bestemd voor activiteiten die de verbetering van het openbaar bestuur in Caribisch Nederland ten doel hebben. Tenslotte worden uit de begroting van Koninkrijksrelaties incidentele bijzondere uitkeringen kinderrechten verstrekt voor projecten die voor verbetering van de positie en rechten van kinderen in het Caribisch Nederland zorgen.

De incidentele bijzondere uitkeringen van IenW zijn bestemd voor bijvoorbeeld het herstellen van de schade aan de luchthaven van Saba, wederopbouw en verbeteren infrastructuur op de drie eilanden (zowel wegen als havens) en voor afvalbeheer.

De bijzondere uitkering van EZK in 2015 betreft een uitkering aan Saba voor de bouw van het solar park door de Saba Electric Company (SEC).

Mede namens de Minister van Financiën,

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops