Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

35000 XV 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 92

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juli 2019

Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april jl. (Handelingen II 2018/19, nr. 69, item 22) heeft uw Kamer verzocht om een brief over het bericht «AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen».1 Tevens is er verzocht om de Kamer te informeren over de stand van zaken van de toegezegde verkenning naar informele scholing in Nederland. Met deze brief kom ik mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid tegemoet aan deze verzoeken.
Zoals aangegeven in antwoorden op vragen van uw Kamer2 heeft het kabinet op dit moment geen volledig zicht op de aard en omvang van informele scholing op onder andere weekendscholen die zich richten op taal, cultuur en religie. Daarom laat het kabinet een verkenning uitvoeren naar vormen van informele scholing in Nederland om meer inzicht in aard en omvang ervan te verkrijgen. De AIVD heeft in haar jaarrapport over 2018 in algemene zin geconstateerd dat radicaalislamitische (salafistische) aanjagers zich sterk weten te positioneren in het aanbod voor jonge moslims. Waar voorheen salafistische aanjagers een sterke positie hadden in het aanbod van enkele gevestigde moskeeën en instellingen is dit nu wijder vertakt. Uiteraard staat niet alle informele islamitische scholing onder invloed van salafistische aanjagers.
De verkenning naar informele scholing in Nederland wordt uitgevoerd door RadarAdvies. Zoals uw Kamer is geïnformeerd wordt deze verkenning uitgevoerd in drie stappen. De eerste stap is een brede verkenning naar informele scholing in Nederland die zich richt op taal, cultuur en/of religie voor 5 tot 16 jarigen. De tweede stap is een verdiepende fase waar ingegaan wordt op casuïstiek in het geval dat er signalen zijn van (financiering van) informele scholing dat een anti-integratief, antidemocratisch en anti-rechtsstatelijk effect probeert te hebben. De derde stap is het verkennen van mogelijke handelingsperspectieven voor de rijksoverheid en gemeenten, waarin conform de wens van uw Kamer ook mogelijkheden voor toezicht en interventie meegenomen zullen worden. Deze verkenning is recent gestart en zal zoals aangekondigd in de brief over de afbakening van de verkenning van 13 februari jl. een looptijd hebben van een jaar.3

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees

Noot 1: https://www.telegraaf.nl/nieuws/3380741/aivd-zorgen-over-radicalisme-bij-naschoolse-arabische-lessen

Noot 2: Antwoord op vragen van de leden Becker en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht «AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen», Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 2906.

Noot 3: Kamerstuk 35 000 XV, nr. 87: Afbakening verkenning naar informele scholing in Nederland, d.d. 13 februari 2019