Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

35000 XVI G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2018-2019

G

Vastgesteld 10 september 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 11 juli 2019 een brieven gestuurd aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Medische Zorg en Sport inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan. De ministers hebben op 9 september 2019 gereageerd.

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Boer

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 11 juli 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2019 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2020 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03h8qp0xtg&ministerie=vghyngkof7kq

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03hzxmn9nz&ministerie=vghyngkof7kq

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 30 augustus 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Bruijn

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister voor Medische Zorg en Sport

Den Haag, 11 juli 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2019 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2020 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03h8qp0xtg&ministerie=vkjhlvjn3wum

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03hzxmn9nz&ministerie=vkjhlvjn3wum

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 30 augustus 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Bruijn

BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR MEDISCHE ZORG EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 september 2019

In reactie op uw brieven van 11 juli jl. met kenmerk 164291.06u en 165291.07u zenden wij u een overzicht met daarin de actuele stand van zaken van de door u gerappelleerde toezeggingen aan de Eerste Kamer.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg en Sport,
B.J. Bruins

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
P. Blokhuis

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toezegging Multiproblematiek (32 399/31 996) (T02566)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft uw Kamer toegezegd met de sector te werken aan het vergroten van de kennis over multiproblematiek, en dit onderwerp ook mee te nemen in het implementatietraject van de Wet Zorg en Dwang (en Wvggz). Deze toezegging krijgt o.a. invulling via het op 1 oktober 2018 gestarte programma Volwaardig Leven, gericht op het toekomstbestendig maken van de gehandicaptenzorg. Onderdeel van dat programma is de complexe zorg op de grens van gehandicaptenzorg, jeugdhulp, langdurige ggz en forensische zorg. Het thema multiproblematiek staat in de complexe zorg centraal. Doel van programma Volwaardig leven is om ook in de meest complexe zorgsituaties steeds voldoende passende zorg te kunnen bieden, ook in die situaties waar gedwongen zorg helaas onvermijdelijk is. Daartoe komen er voor eind 2020 in alle regio’s gespecialiseerde teams die op locatie kunnen bijspringen om crises en (gedwongen) uitplaatsing zoveel mogelijk te voorkomen. Voor die situaties waarbij zorg op locatie helaas (tijdelijk) niet mogelijk is komen er permanent 100 extra plekken. Op die plekken kunnen ook mensen met de allerzwaarste problematiek passende zorg krijgen. Bij het opzetten van die teams en extra plekken is er uiteraard ook veel aandacht voor het (zoveel mogelijk vermijden van) onvrijwillige zorg en voor het praktisch goed regelen van de (door de Kamer benoemde) verantwoordelijkheden op de grens van Wzd en Wvggz.

Toezegging Evaluatie van de Wet verbetering positie pleegouders (32 529) (T01601)

Naar aanleiding van de toezegging aan het lid Ester van de ChristenUnie om het wetsvoorstel ten aanzien van de verbetering van de positie van pleegouders te evalueren, ontvangt u hierbij het eindrapport «Wetsevaluatie verbetering positie pleegouders»2. Per 1 januari 2015 zijn de betreffende artikelen van de «Wet verbetering positie pleegouders» grotendeels overgenomen in de Jeugdwet.

Uit de evaluatie blijkt dat de wet als waarborg functioneert en pleegouders de mogelijkheid geeft om in te grijpen als zaken niet goed lopen, bijvoorbeeld via het klachtrecht. Op sommige punten blijkt het nog lastig om de wetsartikelen goed in de praktijk tot uiting te brengen en de positie van pleegouders stevig in te bedden. Zo hebben pleegouders recht op informatie die van belang is voor de opvoeding van het pleegkind, maar gaan professionals, mede wegens privacyredenen, hier in de praktijk verschillend mee om en beschikken (gezins-)voogden niet altijd over alle relevante informatie. Ook blijkt het klachtenrecht en het recht op een vertrouwenspersoon bij de aanbieders en Gecertificeerde Instellingen wel geborgd te zijn, maar is de bekendheid hiervan bij pleegouders beperkt. En tenslotte geven veel pleegouderraden aan ontevreden te zijn over de mate waarin ze in de praktijk medezeggenschap ervaren bij de pleegzorgaanbieder.

De uitkomsten en aanbevelingen van de evaluatie worden meegenomen in de intensiveringen op het actieplan pleegzorg. Zo zet de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) zich in om de samenwerking tussen pleegouders, pleegzorgbegeleiders en jeugdbeschermers te verbeteren en duidelijkheid te creëren in rollen, taken, verantwoordelijkheden en onderlinge communicatie. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), Jeugdzorg Nederland en de NVP nagaan hoe het vertrouwenswerk voor pleegouders en pleegkinderen versterkt kan worden en hoe de bekendheid ervan kan worden vergroot. Met Jeugdzorg Nederland wordt bekeken hoe meer duidelijkheid kan worden gecreëerd rond de informatievoorziening voor pleegouders. Tevens wordt met de NVP en het Landelijk Overleg Pleegouderraden en Jeugdzorg Nederland nagegaan hoe de medezeggenschap van pleegouders bij pleegzorgaanbieders versterkt kan worden.

Toezegging Integrale toelichting en stroomschema's (31 996) (T02561)

De door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegezegde integrale toelichting bij de Wet zorg en dwang (Wzd) is inmiddels gepubliceerd en beschikbaar via de website www.dwangindezorg.nl. Mede op basis van deze toelichting worden op dit moment door VWS alsmede door de verschillende veldpartijen, ondersteund door VWS, diverse handreikingen, stroomschema’s en ander informatiemateriaal ontwikkeld ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wzd per 1 januari 2020.

Minister voor Medische Zorg en Sport

Toezegging Verdrag tegen handel in menselijke organen (33 506) (T02594)

Het verdrag inzake orgaanhandel, dat in 2015 is opgesteld door de Raad van Europa, is sinds 2018 in werking getreden en pas door 9 lidstaten geratificeerd. Momenteel wordt er in gezamenlijkheid met JenV een artikelsgewijze analyse uitgevoerd die de verdragsverrichtingen afzet tegen het vigerend recht. Op basis van deze analyse zal worden bezien of het noodzakelijk dan wel wenselijk is om als lidstaat over te gaan tot het ondertekenen en ratificeren van het verdrag. Naar verwachting zal de Kamer in de tweede helft van 2019 hierover worden geïnformeerd door de Minister voor Medische Zorg en Sport.

Toezegging Jaarlijkse monitoring (32 402) (T02175)

De voormalig Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft, naar aanleiding van een vraag van het lid Nooren, uw Kamer toegezegd de ontwikkeling van het aantal claims op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) jaarlijks te monitoren en dit terug te koppelen. De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft per brief de eerste monitor over de Wkkgz aan uw Kamer aangeboden (EK, 2017–2018, 32 402, W). In deze brief is tevens aangegeven in 2019 een volgende monitor uit te laten voeren. Inmiddels is deze tweede monitor op 19 augustus jl. aan uw Kamer aangeboden.

Toezegging Zorgverzekeraars (33 506) (T02592)

De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft uw Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Don, toegezegd te bezien of een verplichting voor zorgverzekeraars om verzekerden te wijzen op de keuzemogelijkheden voor donorregistratie, bijdraagt aan het informeren van burgers in het kader van de registratie in het donorregister.

De Minister voor Medische Zorg en Sport zal dit betrekken in de structurele communicatie over orgaandonatie en donorregistratie na de inwerkingtreding van de nieuwe Donorwet. Het communicatieplan zal door de Minister voor Medische Zorg en Sport vóór de inwerkingtreding van de wet (1 juli 2020) aan uw Kamer worden gestuurd.

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toezegging Bestrijding vooroordelen ggz (32 399) (T02551)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Eerste Kamer tijdens de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg toegezegd zich in te zetten om stigma in de ggz tegen te gaan. In dit kader is de publiekscampagne «Hey, maak depressie bespreekbaar» – waarin zelfstigma centraal staat – verbreed met angstklachten en angststoornissen. Vanaf 2020 wil VWS de campagne verbreden naar alle psychische aandoeningen. Daarmee wordt onder meer beoogd de bespreekbaarheid van psychische klachten te vergroten en (zelf)stigma te verminderen. Dit laatste bevordert de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 2016 ook door de financiering van activiteiten van de stichting Samen Sterk Zonder Stigma.

Tevens zal de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanaf komend najaar bevorderen dat er op lokaal niveau aandacht is voor regionale initiatieven ter vermindering van stigma en voor verbetering van de participatie van mensen met psychische problematiek. Daarbij wordt ook de verbinding gezocht met de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en met het Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam (http://www.vng.nl/vlot). Hiermee is deze toezegging afgedaan.

Noot 1: Samenstelling: Ganzevoort (GL), Gerkens (SP), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Nooren (PvdA), Oomen-Ruijten (CDA), Rombouts (CDA), Koole (PvdA), Bredenoord (D66), Teunissen (PvdD), De Bruijn-Wezeman (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), Wever (VVD), Adriaansens (VVD), (voorzitter), Beukering (FVD), Van der Burg (VVD), Gerbrandy (OSF), Van Gurp (GL), Van Huffelen (D66), Van Pareren (FVD) (vice-voorzitter), Van der Linden (FVD), Prins (CDA), Rookmaker (Fractie-Otten), Vendrik (GL), Verkerk (CU) en Van Wely (FVD).

Noot 2: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 165291.06.