Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019

35000 V G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2018-2019

G

Vastgesteld 11 september 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 11 juli 2019 een brief gestuurd aan de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft op 10 september 2019 gereageerd.

De vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking1 en voor Europese Zaken2 brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier voor dit verslag,
Van Luijk

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Den Haag, 11 juli 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2019 is verstreken. De lijst is terug te vinden via de volgende link:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03h8qp0xtg&ministerie=vghyngkof7kc

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 30 augustus 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
J.A. Bruijn

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 september 2019

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op uw verzoek van 11 juli 2019 met kenmerk 165291.08u inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok

1. Toezegging Toezending conceptversie richtlijn gelijke behandeling (22.112 / 31.544, CK) (T01237)

De richtlijn verkeert nog niet in de besluitvormende fase. Wanneer deze fase wordt bereikt, zal de conceptrichtlijn aan uw Kamer worden toegezonden.

2. Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33.877) (T01941)

3. Toezegging Informeren stand van zaken en juridische analyse toetreding EU tot EVRM (34.841) (T02584)

Het toetredingsproces van de EU tot het EVRM loopt zoals bekend aanzienlijke vertraging op naar aanleiding van advies 2/13 van het Hof van Justitie in 2014, waarin het Hof heeft geoordeeld dat het ontwerpverdrag op meerdere punten onverenigbaar is met het Unierecht. Op technisch niveau is in de Raadswerkgroep gesproken over mogelijke oplossingen voor een aantal van de bezwaren van het Hof van Justitie. Deze besprekingen zijn nog niet afgerond. De EU kan pas terug naar de onderhandelingstafel als er overeenstemming is tussen de Raad en Commissie over mogelijke oplossingen voor de juridische bezwaren van het EU-Hof. Het Fins Voorzitterschap is voornemens om de besprekingen het komende half jaar voort te zetten en heeft toetreding EU-EVRM ook als mogelijk agendapunt voor de JBZ-Raden in het najaar geagendeerd. Naar verwachting zal er dan meer duidelijkheid komen over de verdere stappen. Uw Kamer zal hier uiteraard over worden geïnformeerd.

4. Toezegging Top over de toekomst van de Raad van Europa (34.166) (T02273)

Er zijn geen concrete plannen om een Raad van Europa top te organiseren op niveau staatshoofden en regeringsleiders. Bij een eerstvolgende gelegenheid wordt u nader geïnformeerd over de toekomst van de Raad van Europa.

5. Toezegging Financiering OVSE en Raad van Europa (34.775) (T02488)

Graag verwijs ik naar de brief «Financiële crisis in de Raad van Europa» d.d. 5 april 2019 en de brief «Toezegging financiering OVSE» d.d. 6 september 2019.

6. Toezegging Informeren Eerste Kamer over Nederlandse inzet voor transparantieagenda (34.841) (T02583)

Graag verwijs ik naar de brief «Transparantiebeleid in de Raad en kabinetsappreciatie van de voorstellen over transparantie van EU wetgevingsprocedures» d.d. 25 januari 2019.

7. Toezegging Maximale inzet om INF-verdrag te behouden (35.000) (T02655)

Graag verwijs ik naar de brief «Verslag bijeenkomst NAVO-Ministers van Defensie op 26 en 27 juni te Brussel» d.d. 5 juli 2019.

8. Toezegging Artikel 7-procedure (35.000) (T02656)

Voor de volgende RAZ op 16 september staat de eerste hoorzitting met Hongarije in het kader van Artikel 7 geagendeerd. In het verslag zal verder over deze toezegging worden gerapporteerd.

Noot 1: Samenstelling Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking:Faber-van de Klashorst (PVV), Ganzevoort (GL), Van Apeldoorn (SP) (voorzitter), Van Dijk (SGP), Jorritsma-Lebbink (VVD), Knapen (CDA), Oomen-Ruijten (CDA), Koole (PvdA), Teunissen (PvdD), Van Rooijen (50PLUS), arbouw (VVD), Van Ballekom (VVD) (1e Vicevoorzitter), Beukering (FvD), Bezaan (PVV), Dittrich (D66), Gerbrandy (OSF), Huizinga-Heringa (CU) (2e Vicevoorzitter), Karimi (GL), Kluit (GL), Moonen (D66), Van Pareren (FVD), Vos (PvdA), De Vries (Fractie-Otten), Van Wely (FVD)

Noot 2: Samenstelling Europese Zaken:Essers (CDA), Backer (D66), Faber-van de Klashorst (PVV), Van Apeldoorn (SP) (vicevoorzitter), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Oomen-Ruijten (CDA) (voorzitter), Koole (PvdA), Teunissen (PvdD), De Bruijn-Wezeman (VVD), Van Rooijen (50PLUS), arbouw (VVD), Van Ballekom (VVD), Beukering (FVD), Bezaan (VVD), Cliteur (FVD), Geerdink (VVD), Gerbrandy (OSF), Huizinga-Heringa (CU), Karimi (GL), Rookmaker (Fractie-Otten), Vendrik (GL), Vos (PvdA), Van Wely (FVD)