Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2019

35000 A 132 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 132

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2019

In verband met de recente uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) informeer ik u met deze brief over twee actualiteiten.

Voorgenomen snelheidsverhoging A2 Holendrecht–Maarssen

In 2015 is – tijdens de begrotingsbehandeling IenW over het jaar 2016 door uw Kamer – de motie van de leden Visser en Hoogland aangenomen (Kamerstuk 34 300 XII, nr. 18). De motie verzoekt de regering om de snelheid op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht «zo snel mogelijk gelijk te trekken naar 130» en «voor dit project de extra investeringen te plannen». Specifiek gaat het daarbij om het traject Holendrecht–Maarssen. Op het traject geldt nu een dynamische maximumsnelheid (d.w.z. van 19:00 uur tot 6:00 uur is de maximumsnelheid 130 km/uur en overdag is het 100 km/uur). Het traject is ca. 19 km lang.

Om de motie uit te kunnen voeren was het vooraf aanbrengen van geluidsmaatregelen (extra stil asfalt) noodzakelijk zodat ook na snelheidsverhoging aan wet- en regelgeving op het gebied van geluid wordt voldaan. In het kader van het groot onderhoud op de A2 wordt daartoe momenteel – in combinatie met het al geplande noodzakelijk groot onderhoud – het asfalt op de twee meest rechter rijstroken vervangen door een stiller type asfalt. Door de recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het PAS is het niet meer mogelijk om het voorgenomen verkeersbesluit (om de maximumsnelheid 130 km/uur voor het gehele etmaal in te voeren op de A2 Holendrecht–Maarssen) te baseren op het PAS. Gelet op de nabijheid van een Natura-2000 gebied en de mogelijke effecten op de stikstofdepositie kan deze voorgenomen snelheidsverhoging – en daarmee de uitvoering van de motie Visser – Hoogland vooralsnog niet worden geëffectueerd. Wanneer een snelheidsverhoging op de A2 wel mogelijk zal zijn, is mede afhankelijk van de voortgang op het stikstofdossier en de voorstellen van het adviescollege stikstof (Remkes).

Snelheidsverlaging op vier snelwegtrajecten op de Veluwe

Door de uitspraken van de Raad van State van 29 mei jl. kan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer worden gebruikt voor de onderbouwing van activiteiten die tot stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden leiden. Hierdoor is het noodzakelijk om op de trajecten waartegen beroep is ingesteld én het benodigde verkeersbesluit voor de snelheidsverhoging nog niet onherroepelijk is, de snelheid te verlagen naar 120 km per uur. Het betreft de volgende vier trajecten:

  • 1)  A1 tussen de aansluiting Barneveld en knooppunt Beekbergen (33 km);
  • 2)  A28 tussen de aansluiting Strand Nulde en de aansluiting Strand Horst (5 km);
  • 3)  A28 tussen de aansluiting Strand Horst en knooppunt Hattemerbroek (39 km);
  • 4)  A50 tussen knooppunt Beekbergen en de aansluiting Epe (17 km).

Het verkeersbesluit is op 2 september gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de voorbereiding heeft Rijkswaterstaat enige tijd nodig. Ik streef ernaar om de benodigde aanpassingen van de bebording uiterlijk 1 oktober te effectueren.

Tenslotte

De gevolgen van de PAS-uitspraken van de Raad van State worden momenteel breder in kaart gebracht. Conform toezegging in het AO MIRT d.d. 12 juni (Kamerstuk 35 000 A, nr. 130) zal ik uw Kamer voor het NO MIRT overleg in november informeren over de gevolgen van PAS-uitspraak voor de MIRT-projecten en andere projecten (zoals in de luchtvaart).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga