Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 VI A VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID

Vergaderjaar 2019-2020

A

Vastgesteld 17 september 2019

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel geeft de commissies aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

Inleiding

De leden van de PVV-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid (35 210 VI). Zij hebben daarover de volgende vragen.

Vragen en opmerkingen van de leden van de PVV-fractie

De memorie van toelichting stelt het volgende:

«De toerekening aan official development assistance (ODA) van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers wordt met ingang van 2019 conform de verduidelijkte richtlijn van OESO-DAC herijkt. Dit leidt er onder meer toe dat de kosten voor vastgoed en overhead niet meer mogen worden toegerekend en kosten voor rechtsbijstand, tolken IND en voorlichting wel.»1

Kan de regering een gedetailleerd overzicht verstrekken van de vastgoedposities van het COA, met daarbij aangegeven wat de consequenties zijn van het niet langer toerekenen van de vastgoedkosten voor de J&V-begroting? Welke investeringen in vastgoed voor asielopvang zijn de komende jaren in dit kader beoogd? Op welke locaties, voor welke bedragen, met welke opvangcapaciteit en met welke financiële dekking, zo vragen de leden van de PVV-fractie.

Deze leden hebben over de bewering «en kosten voor rechtsbijstand, tolken IND en voorlichting wel» een aantal vragen: Kan de regering aangeven hoe groot deze kosten zijn; welke organisaties in dit kader gefinancierd worden en voor welke bedragen per organisatie; hoe de kosten op deze onderdelen zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld hebben; wat de te verwachten kosten op deze onderdelen zijn in de komende 5 jaar; welke eisen en voorwaarden er worden gesteld ten aanzien van «voorlichting» en wat de exacte opdrachtverlening is aan Vluchtelingenwerk als uitvoerende organisatie (graag met onderliggende documenten over de opdrachtverlening en de kaders van de uit te dragen voorlichtingsboodschap).

De leden van de commissies zien de reactie van de regering – bij voorkeur binnen vier weken – met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
De Boer

De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad,
Faber-Van de Klashorst

De griffier van de commissies,
Van Dooren