Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2019

35000 IV P BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Vergaderjaar 2019-2020

P1

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2019

Met deze brief bied ik u een afschrift aan van het verslag van het schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland2. Het verslag van het schriftelijk overleg is op 13 september jl.3 aan de Tweede Kamer aangeboden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
T. van Ark

Noot 1: Letter P heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 35 000 IV.

Noot 2: Kamerstukken I 2018/2019, 35 000-IV, nr. N en Kamerstukken II, 2018/2019, 35 000-IV, nr. 61.

Noot 3: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 165228.03.