Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

35000 VIII C VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2019-2020

C

Vastgesteld 18 september 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari en 11 juli 2019 brieven gestuurd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan. De Minister heeft bij brieven van 30 augustus en 16 september 2019 gereageerd.

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Bergman

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Den Haag, 28 februari 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 januari 2019 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2019 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4e0m5zfp8&ministerie=vgkflb6vsmv9

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4eexwjrv3&ministerie=vgkflb6vsmv9

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 5 april 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Den Haag, 11 juli 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2019 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2020 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03h8qp0xtg&ministerie=vgkflb6vsmv9

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03hzxmn9nz&ministerie=vgkflb6vsmv9

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 30 augustus 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
J.A. Bruijn

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 augustus 2019

In reactie op uw brief van 11 juli jl. met kenmerk 165291.03u over het halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen, ontvangt u hierbij een geactualiseerd overzicht.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

Toezeggingen Eerste Kamer

Toezeggingenlijst Eerste Kamer halfjaarlijks rappel en vooruitblik

Minister van Engelshoven

Omschrijving

Agendapunt

Stand van zaken

T01398

De Staatssecretaris van OCW zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe bij de toetsing van dit wetsvoorstel over zes jaar, de vraag mee te nemen naar de invloed van het inkomens- en opleidingsniveau van ouders op de toegang van hun kinderen tot het speciale kleinschalige en residentieel onderwijs.

Parlementair agendapunt [05-07-2011] – debat over Ruim Baan voor Talent eerste termijn kamer 14.15–15.25 uur antwoord regering en re-...

28-03-2019 De Kamer is over de toezegging geïnformeerd met de brief Aanbieding aan de Eerste en Tweede Kamer van de monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs van 29 juni 2018. Geen vervolgacties.

T01763

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Essers (CDA) en Engels (D66), toe over twee studiejaren te bezien of de voorlichting en communicatie over de gelijkschakeling van titulatuur voor hbo en wo helder genoeg zijn. Tevens zegt zij toe over dit onderwerp te praten met andere partijen, waaronder werkgevers, teneinde verwarring te voorkomen.

Parlementair agendapunt [09-07-2013] – overleg Wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid: antwoord regering + re- en dupliek

27-03-2019 De toezeggingen T01763 en T02420 worden in samenhang nagekomen en de Minister verzoekt om de deadlines gelijk te trekken naar de nieuwe deadline van 1 juni 2020.

T01768

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe het beleid van instellingen met betrekking tot instroommomenten te monitoren en daarover met de instellingen te spreken.

Parlementair agendapunt [09-07-2013] – overleg Wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid: antwoord regering + re- en dupliek

Deels is aan de toezegging voldaan. Wordt in het najaar van 2019 afgedaan in de beleidsreactie op de monitor beleidsmaatregelen.

T02337 T02066

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe te borgen dat de extra investeringen inhoudelijk gestuurd worden en dat de studenten daarin een belangrijke stem hebben. De relevante concept-AMvB wordt, na overleg met VSNU, de Vereniging Hogescholen en de studentenorganisaties, naar beide Kamers gestuurd.

Parlementair agendapunt [20-01-2015] – Plenair debat over de Wet studievoorschot hoger onderwijs (34 035)

16-05-2019 De voorhang van de AMvB heeft plaatsgevonden, Zie Kamerstukken II 2018/2019, 31 288, nr. 666; Kamerstukken I 2018/2019, 34 035, AE; Kamerstukken I 2018/2019, 34 035, AF.

T02061

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe dat zij de gevolgen van het nieuwe stelsel kwalitatief gaat monitoren en haar reactie op de moties van de Tweede Kamer over monitoring ook naar de Eerste Kamer zal sturen. Zij betrekt ook de theologische ambtsopleidingen bij de monitoring.

Parlementair agendapunt [20-01-2015] – Plenair debat over de Wet studievoorschot hoger onderwijs (34 035)

19-07-2018 De Eerste Kamer is over de toezegging geïnformeerd met de brief monitor beleidsmaatregelen 2017–2018 van 29 juni 2018, die aandacht besteedt aan de kwalitatieve monitoring van meerjarige masters.

27-03-2019 Dit is een doorlopende toezegging.

T02067

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe een ex ante raming van de macro-economische effecten van het wetsvoorstel en de effecten van de maatregelen op arbeid mee te nemen bij de wetsevaluatie.

Parlementair agendapunt [20-01-2015] – Plenair debat over de Wet studievoorschot hoger onderwijs (34 035)

27-03-2019 Dit is een doorlopende toezegging.

T02200

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een motie van het lid Gerkens (SP), toe de wet formeel na vijf jaar te evalueren, maar als er signalen zijn, die signalen er binnen drie jaar uit te lichten om de Kamer er apart over te informeren.

Parlementair agendapunt [08-12-2015] – Erfgoedwet (definitief)

De Erfgoedwet trad op 1 juli 2016 in werking. Het Ministerie van OCW evalueert de wet 5 jaar na de inwerkingtreding. Op dit moment zijn er nog geen signalen bekend die aanleiding geven tot maatregelen.

T02201

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schnabel (D66), toe het museaal Aankoopfonds binnen vijf jaar te versterken en de Kamer daarover jaarlijks te informeren in het jaarverslag van haar ministerie.

Parlementair agendapunt [08-12-2015] – Erfgoedwet (definitief)

05-08-2019 De Kamer is over de toezegging geïnformeerd met de Cultuurbrief Cultuur in een open samenleving van 12 maart 2018.

T02336

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bruijn (VVD), Martens (CDA) en Rinnooy Kan (D66), toe na afloop van het studiejaar 2017/2018 een momentopname te maken inzake de vraag of er reden is tot zorg, bijstelling, extra uitleg of voorlichting, facilitering en ondersteuning van de opleidingscommissies.

Parlementair agendapunt [07-06-2016] – EK behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

27-03-2019 In het kader van de momentopname hebben rondetafelbijeenkomsten met betrokkenen uit het hoger onderwijs plaatsgevonden. De resultaten van deze bijeenkomsten worden nu verwerkt.

T02334

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe de algemene maatregel van bestuur over de hoofdlijnen van de begroting voor het mbo te zijner tijd bij de Eerste Kamer voor te hangen.

Parlementair agendapunt [07-06-2016] – EK behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

15-02-2019 In maart 2017 is de handreiking vastgesteld en is een jaar na invoering geëvalueerd nadat alle mbo-scholen voor het eerst een volledige begrotingscyclus ten behoeve van het jaar 2018 hebben doorlopen. Met de aanbevelingen in de handreiking hebben partijen beoogd om een bijdrage te leveren aan het voeren van een constructieve dialoog tussen bestuur, de ondernemingsraad en de studentenraad (en in voorkomende gevallen de ouderraad) over de hoofdlijnen van de begroting en om mogelijke juridisering van het instemmingsrecht te voorkomen. MBO Raad, JOB en Platform medezeggenschap mbo constateren dat op alle mbo-scholen inmiddels instemming is gegeven op de hoofdlijnen van de begroting. Er zijn geen geschillen ingediend bij de daarvoor in de wet aangewezen landelijke geschillencommissie. Uit de door partijen gehouden enquêtes onder de verschillende achterbannen komt naar voren dat bestuurders, ondernemingsraden en studentenraden over het algemeen tevreden zijn over hoe binnen de mbo-school invulling en toepassing is gegeven aan het instemmingsrecht. Partijen zien geen aanleiding om de eerdere handreiking aan te passen.

T02401

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de leden Bruijn (VVD), Nooren (PvdA) en Gerkens (SP) toe de uitkomsten van het accreditatieonderzoek van de NVAO inzake de Geneeskundeopleidingen en daarbij in het bijzonder naar de positie van coschappen van geneeskundestudenten t.o.v. stages van andere studenten aan de Eerste Kamer te sturen.

Parlementair agendapunt [21-02-2017] – Klein mondeling overleg geneeskundenstudenten en co-schappen

16-07-2019 De kamer is over de toezegging geïnformeerd met de brief Reactie op toezegging die is gedaan in het mondeling overleg d.d. 21 februari 2017 over geneeskundestudenten in hun coschapfase van 12 juli 2019.

T02419

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bruijn (VVD), Rinnooy Kan (D66) en Nooren (PvdA), toe om een kabinetsreactie (waarbij mogelijk de WRR betrokken wordt) aan de Eerste Kamer te sturen inzake het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en het al dan niet omgaan met discriminatoire uitingen ten opzichte van andere grondrechten in een brede (onderwijs-overstijgende) context.

Parlementair agendapunt [21-02-2017] – EK debat bescherming Namen en Graden HO 21 februari

12-03-2018 Het Ministerie van OCW zal het thema interdepartementaal agenderen en bespreken hoe eventueel onderzoek om aan deze toezegging te kunnen voldoen kan worden uitgezet.

T02421

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Bikker (ChristenUnie), toe te bekijken hoe de publieksvriendelijkheid van het CROHO kan worden verbeterd en de Eerste Kamer hierover te informeren.

Parlementair agendapunt [21-02-2017] – EK debat bescherming Namen en Graden HO 21 februari

23-05-2019 Op dit moment is OCW bezig met een traject (programma Doorontwikkelen BRON) om het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho) in te bedden in een gemoderniseerde sectoroverstijgende registratie van instellingen en opleidingen (RIO). In dat kader beziet OCW samen met de instellingen hoe RIO publieksvriendelijker kan worden gemaakt, allereerst voor vo en mbo vanaf voorjaar 2020 en navolgend voor het po en ho.

T02448

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Martens (CDA), Bruijn (VVD) en Nooren (PvdA), toe over twee jaar met de VSNU en het Rectoren College te overleggen over de uitbreiding van het ius promovendi, over vijf jaar de wetswijziging te evalueren en die mee te nemen bij de Balans van de wetenschap in 2022. De naleving van de handreiking, het transnationale aspect, het toenemende aantal Engelstalige masteropleidingen en de aansluiting van die opleidingen op de beroepspraktijk worden daarbij betrokken.

Parlementair agendapunt [06-06-2017] – Debat bevordering Internationalisering in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Momenteel wordt nog bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

T02497

De Minister van Algemene Zaken zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth (PvdA), toe de eindrapportage van het programma Tel mee met Taal over laaggeletterdheid ook naar de Eerste Kamer te sturen.

Parlementair agendapunt [04-12-2017] – Algemene Politieke Beschouwingen Eerste Kamer

12-07-2019 De verwachting is dat de Eerste Kamer dit najaar nader wordt geïnformeerd over deze toezegging.

T02623

Toezegging Eerste Kamer aan lid prof. dr. J.A. Bruijn (VVD) over compensatie instellingen (Verlaagd wettelijk collegegeld. 34 911). Naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toezegging aan de Eerste Kamer gedaan om bij de compensatie via de studentgebonden financiering in de gaten te houden of er grote verschillen optreden tussen de instellingen.

Parlementair agendapunt [10-07-2018] – Verlaagd wettelijk collegegeld (Wet halvering collegegeld) Behandeling wetsvoorstel

27-03-2019 De compensatie voor de halvering van het collegegeld wordt via de studentgebonden financiering verstrekt aan de instellingen. Tezamen met de algehele evaluatie van deze maatregel wordt ook de verdeling van de middelen geëvalueerd.

(T02622 Toezegging aan lid prof. dr. J.A. Bruijn (VVD). Verlaagd wettelijk collegeld. 34 911) T02622

Toezegging aan de Eerste Kamer naar aanleiding van een vraag van het lid Bruin (VVD), toe de instroom van eerstejaars in alle sectoren in de gaten te houden en mee te nemen in de Monitor Beleidsmaatregelen.

Parlementair agendapunt [10-07-2018] – Verlaagd wettelijk collegegeld (Wet halvering collegegeld) Behandeling wetsvoorstel

27-03-2019 De effecten van de halvering op het collegegeld worden meegenomen in de Monitor Beleidsmaatregelen.

(T02621. Toezegging aan prof. dr. J.A. Bruijn (VVD). Verlaagd wettelijk collegegeld (34 911)) T02621

Toegezegd aan de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe de suggestie mee te nemen om in de Nationale Studenten Enquête een aantal vragen op te nemen over financiële aspecten en studiekeuze.

Parlementair agendapunt [10-07-2018] – Verlaagd wettelijk collegegeld (Wet halvering collegegeld) Behandeling wetsvoorstel

16-07-2019 In de beleidsreactie van de monitor beleidsmaatregelen, die naar verwachting in september 2019 wordt verstuurd, wordt de Kamer over deze toezegging geïnformeerd.

T02422

Toegezegd, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Bikker (ChristenUnie), om de Eerste Kamer te informeren over de toegankelijkheid van het onderwijsstelstel voor nieuwe onderwijsinstellingen door een feitelijke weergave aan de Eerste Kamer te sturen inzake welke onderwijsinstellingen recentelijk zijn toegetreden.

Parlementair agendapunt [21-02-2017] – EK debat bescherming Namen en Graden HO 21 februari

De Minister zal in het najaar van 2020 de Eerste Kamer informeren over de stand van zaken kwaliteitsafspraken en betrokkenheid medezeggenschap. Ook in het najaar van 2022 zal de Eerste Kamer hierover geïnformeerd worden.

T02722

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rinnooy Kan (D66), toe haar te informeren over de stand van zaken van de kwaliteitsafspraken en de mate van betrokkenheid van de medezeggenschap bij de hoger onderwijsinstellingen.

28-05-2019Behandeling Eerste Kamer van de Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs (35 007)

De toezegging is ingevuld met een brief aan de Eerste en Tweede Kamer op 17 oktober 2019. Toen is het nieuwe accreditatiekader aangeboden aan parlement.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34735-G.html

In het najaar van 2020 ontvangt de Kamer een landelijk beeld van de plannen inzake besteding Studievoorschot. In het najaar van 2022 ontvangt de Tweede Kamer de voortgang van de plannen. De uiteindelijke evaluatie ontvangt de Tweede Kamer in 2026. Dit zullen we ook delen met de Eerste Kamer.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Nooren (PvdA), Martens (CDA), Baay-Timmerman (50PLUS), Rinnooy Kan (D66) en Bikker (ChristenUnie), toe een grootschaliger vervolgonderzoek over de psychische problematiek onder studenten uit te laten voeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke vereisten van het kwantitatief bevragen van deze doelgroep.

Behandeling Eerste Kamer van de Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs (35 007)

De Minister geeft in september het RIVM officieel opdracht tot deze grootschalige kwantitatieve nulmeting. Het RIVM levert eind augustus een offerte aan. De resultaten van het onderzoek worden eind 2020 verwacht.

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2019

In mijn brief van 30 augustus gaf ik u in een reactie op een aantal toezeggingen waarvan u mij eind februari en begin juli verzocht om de stand van zaken door te geven. Voor een paar toezeggingen waar u mij om een stand van zaken heeft verzocht ben ik u nog een reactie verschuldigd:

Toezegging Betrekken Eerste Kamer bij monitoring wet (34 035) (T02055)

T02055

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe de Eerste Kamer te betrekken bij het proces van monitoring van de effecten van de Wet studievoorschot hoger onderwijs, in het bijzonder voor wat betreft studie-uitval en extra-curriculaire activiteiten.

Stand van zaken: Dit is een doorlopende toezegging zonder einddatum waarover de Eerste Kamer periodiek wordt geïnformeerd.

Toezegging Beleidsbrief toegankelijkheid hoger onderwijs (34 911) (T02620)

T02620

Toezegging aan leden mr. M.H. Bikker (ChristenUnie) en prof. dr. J.A. Bruijn (VVD). Beleidsbrief toegankelijkheid hoger onderwijs (34 911) inhoudende dat de Minister haar beleidsbrief over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs ook naar de Eerste Kamer zal sturen. In de brief zal ze tevens reflecteren op de betekenis van artikel 13, tweede lid, sub c, van het IVESCR (Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten).

Stand van zaken: de Eerste en Tweede Kamer zijn over het eerste deel van deze toezegging geïnformeerd met de brief van 25 oktober 2018 inzake toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs (EK 34 911, nr. J en TK 31 288, nr. 664 ). Met de brief van 20 maart 2019 inzake reflectie op artikel 13, tweede lid, sub c is informatie gegeven over de verwerking van het tweede deel van deze toezegging.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

Noot 1: Samenstelling:Essers (CDA), Backer (D66), Ganzevoort (GL), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Van Apeldoorn (SP), Atsma (CDA), Nooren (PvdA), Pijlman (D66) (ondervoorzitter), Schalk (SGP), Bikker (CU) (voorzitter), Klip-Martin (VVD), De Bruijn-Wezeman(VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), De Blécourt-Wouterse (VVD), Van der Burg (VVD), Cliteur (FVD), Dessing (FvD), Doornhof (CDA), Gerbrandy (OSF), Nanninga (FVD), Nicolaï (PvdD), Rookmaker (Fractie-Otten), Veldhoen (GL), Vendrik (GL), Hermans (FVD).