Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Miljoenennota 2019

35000 T BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2019-2020

T

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2019

Met deze brief doe ik als verantwoordelijke voor het adviesstelsel de toezegging van 30 oktober 2018 door de Minister-President aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot adviescommissies gestand.1 Samen met mijn collega’s van het kabinet heb ik een actuele lijst2 opgesteld van commissies die voldoen aan de volgende kenmerken:
  • 1.  De commissies zijn krachtens publiekrecht ingesteld;
  • 2.  De commissies adviseren aan regering of Staten-Generaal;
  • 3.  De commissies kunnen permanent, tijdelijk of eenmalig zijn;
  • 4.  De commissies bestaan voor minder dan 50% uit ambtenaren.

Dit betekent dat ook permanente adviescolleges zijn opgenomen, om zo een volledig overzicht te bieden. In plaats van opname in de afzonderlijke begrotingen, zoals aanvankelijk was toegezegd, is één lijst opgesteld, onderverdeeld per ministerie. Zo wordt het proces niet onnodig lastig, worden de begrotingsstukken niet te zwaar belast en staan alle commissies bij elkaar.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops

Noot 1: Handelingen I 2018/2019, nr. 5, toezeggingsnummer T02653.

Noot 2: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 165609.