Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

35000 VIII 222 MOTIE VAN HET LID ROG

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 222

Voorgesteld 5 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat schoolbesturen alleen bezwaar kunnen maken tegen het oordeel «zeer zwak» onderwijs in het inspectierapport, maar niet tegen het oordeel «onvoldoende»;

voorts constaterende dat bij een significant aantal scholen na de bezwaarprocedure het inspectieoordeel «zeer zwak» alsnog naar boven wordt bijgesteld;

overwegende dat de inspectie niet gemotiveerd hoeft aan te geven waarom zij de zienswijze van het schoolbestuur op het inspectierapport niet overneemt, waardoor scholen nadeel kunnen ondervinden indien zij het oordeel «onvoldoende» krijgen;

verzoekt het kabinet, de mogelijkheden te onderzoeken hoe de schoolbesturen in rechte kunnen opkomen tegen een ander oordeel dan «zeer zwak» en daarbij mee te nemen op welke wijze de inspectie gemotiveerd dient te reageren op de zienswijze van het schoolbestuur, en de Kamer hierover binnen zes maanden te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog