Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2019

35026 R VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2019-2020

R1

Vastgesteld 25 februari 2020

In de vergadering van de vaste commissie voor Financiën van 17 december jl. is de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 17 september 2019 inzake fiscale moties en toezeggingen2 nogmaals aan de orde geweest. Naar aanleiding van de motie-Sent c.s., aangenomen tijdens de behandeling van het Pakket Belastingplan 2019, waarin de regering is verzocht om het Pakket Belastingplan voortaan te voorzien van een separate «doenvermogentoets»3 heeft hij verkend hoe op een gedegen wijze invulling kan worden gegeven aan een doenvermogentoets. Nu de behandeling van het Pakket Belastingplan 2020 is afgerond, constateren deze leden dat zij geen doenvermogentoets hebben ontvangen en dat hiermee nog geen uitvoering is gegeven aan de motie-Sent.

Naar aanleiding hiervan is op 16 januari 2020 een brief gestuurd aan de Minister van Financiën.

De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft op 20

februari 2020 gereageerd.

De vaste commissie voor Financiën4 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Aan de Minister van Financiën

Den Haag, 16 januari 2020

In de vergadering van de vaste commissie voor Financiën van 17 december jl. is de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 17 september 2019 inzake fiscale moties en toezeggingen5 nogmaals aan de orde geweest. Naar aanleiding van de motie-Sent c.s., aangenomen tijdens de behandeling van het Pakket Belastingplan 2019, waarin de regering is verzocht om het Pakket Belastingplan voortaan te voorzien van een separate «doenvermogentoets»6 heeft hij verkend hoe op een gedegen wijze invulling kan worden gegeven aan een doenvermogentoets. Nu de behandeling van het Pakket Belastingplan 2020 is afgerond, constateren deze leden dat zij geen doenvermogentoets hebben ontvangen en dat hiermee nog geen uitvoering is gegeven aan de motie-Sent. Deze leden hebben begrip voor het feit dat een zorgvuldige integrale implementatie van de toetsing op doenlijkheid dit jaar niet haalbaar was. Desalniettemin willen de leden van de vaste commissie voor Financiën de regering met klem verzoeken om bij het Pakket Belastingplan 2021 wel uitvoering te geven aan de motie-Sent en de Kamer te voorzien van een separate doenvermogentoets.

De leden van de vaste commissie voor Financiën zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag binnen vier weken na dagtekening van deze brief.

Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
P.M.L. Frentrop

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN- FISCALITEIT EN BELASTINGDIENST

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 februari 2020

In uw brief van 16 januari verzoekt u mij uitvoering te geven aan de motie Sent c.s. en het Pakket Belastingplan te voorzien van een separate doenvermogentoets.7

Voor alle wet- en regelgeving is het wenselijk dat burgers en bedrijven in staat zijn om datgene te doen wat die regels vragen. Ik zie het als een opgave voor de komende jaren om niet alleen in het Belastingplan maar in alle wet- en regelgeving het doenvermogen te beoordelen.

Dit voorjaar zal ik uw Kamer informeren over mijn aanpak van alle moties en toezeggingen. In die brief zal ik ook ingaan op de wijze waarop een doenvermogentoets onderdeel zal worden van de fiscale wet- en regelgeving startend met het Pakket Belastingplan 2021.

De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst,
J.A. Vijlbrief

Noot 1: Letter R heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 35 026.

Noot 2: Kamerstukken I, 2018–2019, 35 302, A.

Noot 3: Kamerstukken I, 2018–2019, 35 026, I.

Noot 4: Samenstelling: Essers (CDA), Koffeman (PvdD), Backer (D66), Ester (CU), Faber-van de Klashorst (PVV), Van Apeldoorn (SP), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), N.J.J. van Kesteren (CDA), Schalk (SGP), Van Rooijen (50PLUS), Wever (VVD), Van Ballekom (VVD), Crone (PvdA), Frentrop (FVD) (voorzitter), Geerdink (VVD), Gerbrandy (OSF), Karimi (GL) (ondervoorzitter), Van der Linden (FVD), Otten (Fractie-Otten), Rietkerk (CDA), Rosenmöller (GL), Vendrik (GL), Van Wely (FVD), Van der Voort (D66)

Noot 5: Kamerstukken I, 2018–2019, 35 302, A.

Noot 6: Kamerstukken I, 2018–2019, 35 026, I.

Noot 7: Kamerstukken I, 2018–2019, 35 026, I.