Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Wijziging begroting overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 IIB 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 1

Ontvangen 29 mei 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat inzake de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

121.353

121.353

5.865

10.381

10.381

25

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Raad van State

59.844

59.844

1.950

3.766

3.766

0

2

Algemene Rekenkamer

30.223

30.223

1.217

1.035

1.035

0

3

De Nationale ombudsman

17.961

17.961

2.189

543

543

0

4

Kanselarij Nederlandse Orden

4.282

4.282

199

1.447

1.447

0

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.855

1.855

60

19

19

0

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.819

2.819

200

28

28

0

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.024

2.024

50

45

45

25

9

Kiesraad

2.345

2.345

0

148

148

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

10

Nog onverdeeld

0

0

0

3.350

3.350

0