Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Wijziging begroting overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 IIB 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 2

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

2

     

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

     

1.

Leeswijzer

3

     

2.

De beleidsartikelen

4

 

Artikel 1. Raad van State

4

 

Artikel 2. Algemene Rekenkamer

6

 

Artikel 3. De Nationale ombudsman

6

 

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

7

 

Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

9

 

Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

9

 

Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten

10

 

Artikel 9. Kiesraad

10

     

3.

De niet-beleidsartikelen

11

 

Artikel 10. Nog onverdeeld

11

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2019 inclusief de meerjarige doorwerking. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2019 opgebouwd.

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € mln.)

Technische mutaties

(ondergrens in € mln.)

1. Raad van State

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

2. Algemene Rekenkamer

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

3. De Nationale ombudsman

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

6. Kabinet Gouverneur Aruba

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

7. Kabinet Gouverneur Curaçao

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

8. Kabinet Gouverneur St. Maarten

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

9. Kiesraad

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

10. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

2. De beleidsartikelen

Artikel 1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Raad van State (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

59.844

0

59.844

3.766

63.610

3.917

2.200

0

0

                     
 

Uitgaven:

59.844

0

59.844

3.766

63.610

3.917

2.200

0

0

                     

1.1

Advisering

6.080

0

6.080

0

6.080

0

0

0

0

                     

1.2

Bestuursrechtspraak

31.805

0

31.805

1.366

33.171

3.917

2.200

0

0

                     

1.4

Raad van State gemeenschappelijke diensten

21.959

0

21.959

2.400

24.359

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

1.950

0

1.950

0

1.950

0

0

0

0

Toelichting

1.2 Bestuursrechtspraak

Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV)

Het betreft een bijstelling (verhoging) van de raming voor het jaar 2019 en 2020 voor het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV).

IV-kalender

In de taken-middelenanalyse 2018–2021 is met de Raad van State afgesproken dat zij de Informatievoorzieningskalender (IV-Kalender) verder zouden uitwerken. Met de nu uitgewerkte IV-kalender wordt de digitalisering van het primaire proces, de beveiliging van gegevens en de vervanging van een zaakvolgsysteem mogelijk gemaakt. Hiervoor zijn tot en met 2021 extra middelen aan de begroting toegevoegd.

1.4 Raad van State gemeenschappelijke diensten

Conform de afspraak met betrekking tot de taken- en middelenanalyse 2018–2021 voorziet BZK in 2019 en 2020 in middelen voor organisatorische capaciteit.

Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr

Verplichtingen:

30.223

0

30.223

1.035

31.258

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

30.223

0

30.223

1.035

31.258

0

0

0

0

                     

2.1

Recht- en

doelmatigheids-bevordering

30.223

0

30.223

1.035

31.258

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

1.217

0

1.217

0

1.217

0

0

0

0

Artikel 3. De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

17.961

0

17.961

543

18.504

830

1.030

1.130

1.130

                     
 

Uitgaven:

17.961

0

17.961

543

18.504

830

1.030

1.130

1.130

                     

3.1

Reguliere klachten

15.788

0

15.788

543

16.331

830

1.030

1.130

1.130

                     

3.2

Klachten van lagere overheden

2.173

0

2.173

0

2.173

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

2.189

0

2.189

0

2.189

0

0

0

0

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

4.282

0

4.282

1.447

5.729

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

4.282

0

4.282

1.447

5.729

0

0

0

0

                     

4.1

Apparaat

2.546

0

2.546

1.447

3.993

0

0

0

0

                     

4.2

Decoraties

1.731

0

1.731

0

1.731

0

0

0

0

                     

4.3

Riddertoelagen

5

0

5

0

5

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

199

0

199

0

199

0

0

0

0

Toelichting

4.1 Apparaat

Systeem LINT

Het betreft een toevoeging van middelen aan de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden, die de implementatie van het nieuwe systeem LINT mogelijk maakt. De meerkosten zijn het gevolg van vertraging van het project.

Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Kabinet van de Gouverneur Aruba (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

1.855

0

1.855

19

1.874

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

1.855

0

1.855

19

1.874

0

0

0

0

                     

6.1

Apparaat

1.855

0

1.855

19

1.874

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

60

0

60

0

60

0

0

0

0

Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kabinet van de Gouverneur Curaçao (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

2.819

0

2.819

28

2.847

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

2.819

0

2.819

28

2.847

0

0

0

0

                     

7.1

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.819

0

2.819

28

2.847

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

200

0

200

0

200

0

0

0

0

Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Kabinet van de Gouverneur Sint Maarten (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

2.024

0

2.024

45

2.069

25

25

25

25

                     
 

Uitgaven:

2.024

0

2.024

45

2.069

25

25

25

25

                     

8.1

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.024

0

2.024

45

2.069

25

25

25

25

                     
 

Ontvangsten:

50

0

50

25

75

25

25

25

25

Artikel 9. Kiesraad

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Kiesraad (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

2.345

0

2.345

148

2.493

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

2.345

0

2.345

148

2.493

0

0

0

0

                     

9.1

Kiesraad

2.345

0

2.345

148

2.493

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. De niet-beleidsartikelen

Artikel 10. Nog onverdeeld

Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2019

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2019

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Mutatie

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

0

3.350

3.350

3.356

3.374

3.388

3.375

                     
 

Uitgaven:

0

0

0

3.350

3.350

3.356

3.374

3.388

3.375

                     

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

3.012

3.012

3.015

3.031

3.044

3.031

                     

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

338

338

341

343

344

344

                     

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

10.1 Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2019 is aan dit centrale artikel toegevoegd. De loonbijstelling zal bij de ontwerpbegroting 2020 worden verdeeld over de artikelen.

10.2 Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2019 is aan dit centrale artikel toegevoegd. De prijsbijstelling zal bij de ontwerpbegroting 2020 worden verdeeld over de artikelen.