Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2019
 • Begrotingsstaat
 • Najaarsnota
 • 2e suppletore
 • Financieel jaarverslag
 • Verantwoordingsbrief
 • Jaarverslag
 • Slotwet
 • Download PDF

Wijziging begroting AZ 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 III 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 2

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1.  de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);
 • 2.  de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In subparagraaf 1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; subparagraaf 2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau.

2. Ministerie van Algemene Zaken

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Artikelnummer

Uitgaven 2019

 

Vastgestelde begroting 2019

 

62.303

 

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1)

Eindejaarsmarge 2018

1

632

2)

Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK

1

– 24

3)

Loon- en prijsbijstelling 2019

1

1.745

4)

Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD

1

– 140

5)

Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ

1

– 74

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

64.442

Toelichting

 • 1)  Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 aan de begroting van Algemene Zaken.
 • 2)  Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
 • 3)  Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
 • 4)  Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
 • 5)  Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.
Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Artikelnummer

Ontvangsten 2019

 

Vastgestelde begroting 2019

 

4.439

 

Belangrijkste Suppletoire mutatie:

   

1)

Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2019

1

44

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

4.483

Toelichting

 • 1)  Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.

2.2 Beleidsartikel Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Eenheid van het algemeen regeringsbeleid. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties

via

NvW,

moties

en

amendementen

(2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

62.303

0

62.303

2.139

64.442

1.563

1.595

1.627

1.628

                   

Uitgaven

62.303

0

62.303

2.139

64.442

1.563

1.595

1.627

1.628

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

100%

     

100%

       

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.171

0

2.171

– 5

2.166

– 5

0

42

42

                   

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

594

0

594

0

594

0

0

0

0

                   

Apparaatsuitgaven

33.112

0

33.112

1.507

34.619

931

958

949

950

                   

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

605

0

605

17

622

17

17

17

17

                   

Bijdrage aan agentschap

                 

Dienst Publiek en Communicatie

25.821

0

25.821

620

26.441

620

620

619

619

                   

Ontvangsten

4.439

0

4.439

44

4.483

44

44

44

44

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2019.

3 Kabinet van de Koning

3.1 Suppletoire mutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Artikelnummer

Uitgaven 2019

 

Vastgestelde begroting 2019

 

2.492

 

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1)

Eindejaarsmarge 2018

1

24

2)

Loon- en prijsbijstelling 2019

1

73

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

2.589

Toelichting

 • 1)  Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2018 aan het Kabinet van de Koning.
 • 2)  Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Artikelnummer

Ontvangsten 2019

 

Vastgestelde begroting 2019

 

2.492

 

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1)

Eindejaarsmarge 2018

1

24

2)

Loon- en prijsbijstelling 2019

1

73

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

2.589

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

3.2 Artikel Kabinet van de Koning

Budgettaire gevolgen, Kabinet van de Koning. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3) = (1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting

(5) = (3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

2.492

0

2.492

97

2.589

73

73

73

73

                   

Uitgaven

2.492

0

2.492

97

2.589

73

73

73

73

                   

Kabinet van de Koning

2.492

0

2.492

97

2.589

73

73

73

73

                   

Ontvangsten

2.492

0

2.492

97

2.589

73

73

73

73

4 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

4.1 Suppletoire mutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

Artikelnummer

Uitgaven 2019

 

Vastgestelde begroting 2019

 

2.551

 

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1)

Loon- en prijsbijstelling 2019

1

67

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

2.618

Toelichting

 • 1)  Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

4.2 Artikel Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Budgettaire gevolgen, Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2019 (1)

Mutaties via NvW, motie en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3) = (1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting

(5) = (3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

2.551

0

2.551

67

2.618

67

67

67

67

                   

Uitgaven

2.551

0

2.551

67

2.618

67

67

67

67

                   

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.551

0

2.551

67

2.618

67

67

67

67

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0