Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
 • Begrotingsstaat
 • Najaarsnota
 • 2e suppletore
 • Financieel jaarverslag
 • Verantwoordingsbrief
 • Jaarverslag
 • Slotwet
 • Download PDF

Wijziging begroting Deltafonds 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 J 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 2

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2,3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat voor het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1.

Leeswijzer

2

     

2.

De producten

3

     
 

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

4

     
 

2.2 De productartikelen

4

 

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

5

 

Artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening

6

 

Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging

7

 

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

8

 

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

9

 

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

10

 

Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

10

     
 

2.3 Bijlagen

12

 

A. Verdiepingsbijlage

12

 

B. Projectoverzichten

19

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

5

=> 1.000

5

5

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

 • •  Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009; Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8);
 • •  Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
 • •  Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

 • 1.  Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 • 2.  Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 • 3.  Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 • 4.  Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 • 5.  Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  • •  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,
  • •  van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2019

 

1.042,9

1.042,9

         

– Belangrijkste suppletoire mutaties

     
         

Kaderrelevante mutaties

     

1)

Saldo 2018

   

30

 

Verwerking saldo 2018 op de artikelen

 

24,5

– 5,5

2)

Cyber security

1 & 7

2,9

2,9

3)

Ruimtelijke adaptatie

5

– 6,3

– 6,3

 

Diversen

 

– 0,4

– 0,4

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

1.063,6

1.063,6

Toelichting

 • 1)  De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2018 een voordelig saldo van circa € 30 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnische verwerkt.
 • 2)  Dit betreft een overheveling vanuit artikel 99 «Nog onverdeeld» op hoofdstuk 12 naar artikel 1 »Investeren in waterveiligheid» en 7 «Investeren in waterkwaliteit» van het Deltafonds. Volgend uit het regeerakkoord zijn bij de eerste suppletoire begroting 2018 middelen ten behoeve van Cybersecurity op artikel 99 geplaatst in afwachting tot nadere verdeling. Inmiddels is de verdeling bekend en worden de middelen voor cybersecurity in de watersector van in totaal € 73,2 miljoen in de periode tussen 2019 en 2032 verdeeld over artikel 1 en 7. In 2019 betreft het respectievelijk € 1,9 en € 1 miljoen.
 • 3)  Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn middelen gereserveerd op het Deltafonds om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Vanuit de beleidsreservering stimulering RA op het Deltafonds wordt meerjarig in totaal € 16,5 miljoen overgeheveld naar artikel 11 «Integraal waterbeleid» op hoofdstuk 12. Dit bedrag wordt conform de programmering opgenomen in de periode 2019–2021 voor respectievelijk € 6,3 miljoen, € 9,4 miljoen en € 0,8 miljoen.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

01

Investeren in waterveiligheid

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1+2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Verplichtingen

287.975

0

287.975

98.226

386.201

– 1.082

2.972

3.303

3.039

Uitgaven

407.172

0

407.172

– 30.601

376.571

1.866

2.846

3.303

3.303

Waarvan juridisch verplicht

95%

95%

100%

 

01.01

Grote projecten waterveiligheid

229.909

0

229.909

35.131

265.040

– 843

– 3

0

0

01.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

120.808

0

120.808

42.008

162.816

– 843

– 3

0

0

01.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

36.694

0

36.694

– 1.322

35.372

0

0

0

0

01.01.03

Ruimte voor de rivier

34.842

0

34.842

– 5.197

29.645

0

0

0

0

01.01.04

Maaswerken

37.565

0

37.565

– 358

37.207

0

0

0

0

01.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

171.053

0

171.053

– 70.920

100.133

47

– 155

0

0

01.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

19.634

0

19.634

5.590

25.224

– 465

– 155

0

0

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

256

0

256

100

356

0

0

0

0

01.02.02

Realisatieprogramma

151.419

0

151.419

– 76.510

74.909

512

0

0

0

01.03

Studiekosten

6.210

0

6.210

5.188

11.398

2.662

3.004

3.303

3.303

01.03.01

Studie en onderzoekskosten

6.210

0

6.210

5.188

11.398

2.662

3.004

3.303

3.303

Ontvangsten

165.848

0

165.848

– 5.084

160.764

– 843

– 3

0

0

01.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

165.848

0

165.848

– 5.084

160.764

– 843

– 3

0

0

01.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

4.612

0

4.612

– 243

4.369

– 843

– 3

0

0

01.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

0

0

0

– 1

– 1

0

0

0

0

01.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

147.675

0

147.675

– 9

147.666

0

0

0

0

01.09.04

Overige ontvangsten HWBP

0

0

0

726

726

0

0

0

0

01.09.05

Overige aanleg ontvangsten

13.561

0

13.561

– 5.557

8.004

0

0

0

0

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 98,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 35,1 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2018.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 70,9 miljoen is grotendeels het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (-€ 52,3 miljoen). Daarnaast betreft het bijdragen vanuit de investeringsruimte aan het Security Operations Centre (SOC) en stuw Grave van € 17,7 miljoen. De financiering van deze twee boekingen is mogelijk gemaakt middels kasschuiven, gefaciliteerd door artikel 01.02 «Overige aanlegprojecten Waterveiligheid», waarbij het beschikbaar bedrag in 2019 verlaagd wordt met € 17,7 miljoen en vervolgens in later jaren weer verhoogd.

1.03 Studiekosten

De verhoging van het beschikbare budget met € 5,2 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 2,5 miljoen en de toevoeging van regeerakkoord middelen vanuit hoofdstuk 12 voor de versterking van cyber security in de watersector voor de periode 2019 tot en met 2033. In 2019 betreft dit € 1,9 miljoen. Tot slot wordt het beschikbare budget verhoogd middels een kasschuif met 2020 ten behoeve van de meerjarige aanbesteding stresstest en impactprojecten (€ 0,5 miljoen).

Ontvangsten

De lagere ontvangsten ad € 5,1 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo 2018 (- € 5,8 miljoen). Daar staan hogere ontvangsten tegenover voor het project Lekdijk-West en Opperduit (€ 0,8 miljoen).

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

02

Investeren in zoetwatervoorziening

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1+2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Verplichtingen

24.655

0

24.655

13.901

38.556

– 200

– 300

– 250

0

Uitgaven

25.244

0

25.244

14.766

40.010

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

10%

 

02.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

22.504

0

22.504

8.581

31.085

0

0

0

0

02.02.01

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02.02.02

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

22.504

0

22.504

8.581

31.085

0

0

0

0

02.03

Studiekosten

2.740

0

2.740

6.185

8.925

0

0

0

0

02.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.740

0

2.740

6.185

8.925

0

0

0

0

Ontvangsten

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

02.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

02.09.01

Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 13,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 13,7 miljoen).

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 8,6 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 14,3 miljoen). Daartegenover staat een verlaging van het kasbudget door overboekingen naar het Provinciefonds (PF) en BTW-compensatiefonds (BCF) ad € 0,7 miljoen voor de provincie Friesland in het kader van het maatregelen pakket Friese IJsselmeerkust. Vanuit het artikelonderdeel 02.02 «Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening» wordt in 2019 € 5 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 02.03 «Studiekosten» ten behoeve van project Peilbesluit IJsselmeer.

2.03 Studiekosten

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,2 miljoen is met name het gevolg van een overboeking ad € 5 miljoen van artikel 2.02 naar 2.03 ten behoeve van het projecten Peilbesluit IJsselmeer. Ook zorgt de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 1,2 miljoen voor een verhoging van het kasbudget op dit artikelonderdeel.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

03

Beheer, onderhoud en vervanging

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1+2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Verplichtingen

148.802

0

148.802

40.376

189.178

0

0

0

0

Uitgaven

180.288

0

180.288

1.205

181.493

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

 

99%

 

03.01

Watermanagement

7.191

0

7.191

0

7.191

0

0

0

0

03.01.01

Watermanagement

7.191

0

7.191

0

7.191

0

0

0

0

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.191

0

7.191

0

7.191

0

0

0

0

03.02

Beheer onderhoud en vervanging

173.097

0

173.097

1.205

174.302

0

0

0

0

03.02.01

Waterveiligheid

118.171

0

118.171

488

118.659

0

0

0

0

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

118.171

0

118.171

488

118.659

0

0

0

0

03.02.02

Zoetwatervoorziening

18.065

0

18.065

43

18.108

0

0

0

0

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

18.065

0

18.065

43

18.108

0

0

0

0

03.02.03

Vervanging

36.861

0

36.861

674

37.535

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 40,4 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 39,8 miljoen) en anderzijds door een overboeking van artikel 1 naar artikel 3 (€ 0,5 miljoen). De werkzaamheden met betrekking tot de stabiliteit van het dijklichaam rond de Hollandse IJsselkering zijn in 2015 uitgevoerd en ten laste gebracht van het BenO budget. De gemaakte kosten hadden ten laste van het HWBP (Rijksprojecten) moeten komen. Met deze overboeking wordt dit gecorrigeerd.

3.02 Beheer en onderhoud

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 0,7 miljoen). Ook zorgt de overboeking van artikel 1 naar artikel 3 ad € 0,5 miljoen, zoals eerder bij de verplichtingen toegelicht, voor een verhoging van het beschikbare budget op dit artikelonderdeel.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1+2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Verplichtingen

11.548

0

11.548

6.987

18.535

0

0

0

0

Uitgaven

32.467

0

32.467

7.193

39.660

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

47%

       

04.02

GIV/PPS

32.467

0

32.467

7.193

39.660

0

0

0

0

04.02.01

GIV/PPS

32.467

0

32.467

7.193

39.660

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 7 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.

04.02 GIV/PPS

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,2 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

05

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1+2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Verplichtingen

312.072

0

312.072

– 5.957

306.115

– 9.372

– 656

210

0

Uitgaven

313.272

0

313.272

6.816

320.088

– 9.252

– 536

210

0

Waarvan juridisch verplicht

75%

 

75%

 

93%

       

05.01

Apparaat

235.456

0

235.456

1.174

236.630

101

0

0

0

05.01.01

Staf Deltacommissaris

1.830

0

1.830

460

2.290

0

0

0

0

05.01.02

Apparaatskosten RWS

233.626

0

233.626

714

234.340

101

0

0

0

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

233.626

0

233.626

714

234.340

101

0

0

0

05.02

Overige uitgaven

64.816

0

64.816

429

65.245

40

210

210

0

05.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

62.781

0

62.781

626

63.407

40

210

210

0

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

62.781

0

62.781

626

63.407

40

210

210

0

05.02.02

Programma-uitgaven DC

2.035

0

2.035

– 197

1.838

0

0

0

0

05.03

Investeringsruimte

11.000

0

11.000

11.556

22.556

0

0

0

0

05.03.01

Programmaruimte

11.000

0

11.000

11.556

22.556

0

0

0

0

05.04

Reserveringen

2.000

0

2.000

– 6.343

– 4.343

– 9.393

– 746

0

0

05.04.01

Reserveringen

2.000

0

2.000

– 6.343

– 4.343

– 9.393

– 746

0

0

Ontvangsten

0

0

0

29.935

29.935

0

0

0

0

05.10

Saldo afgesloten rekeningen

0

0

0

29.935

29.935

0

0

0

0

05.10.01

Saldo afgesloten rekeningen

0

0

0

29.935

29.935

0

0

0

0

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 6 miljoen wordt met name veroorzaakt door twee mutaties. De eerste verlaging betreft het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 0,9 miljoen. De tweede verlaging is het gevolg van een overboeking naar begrotingshoofdstuk 12 vanuit de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie voor onder andere stresstesten, pilots en kennisontwikkeling ad € 6,3 miljoen.

5.03 Investeringsruimte

De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 11,6 miljoen is voornamelijk het gevolg van enerzijds een kasschuif met betrekking tot Security Operations Centre (SOC) en stuw Grave ad € 17,7 miljoen en anderzijds de technische verwerking van het saldo 2018 (- € 6,9 miljoen).

5.04 Reserveringen

Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma zijn middelen gereserveerd op het Deltafonds om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Vanuit de beleidsreservering stimulering RA op het Deltafonds wordt meerjarig in totaal € 16,5 miljoen overgeheveld naar artikel 11 «Integraal waterbeleid» op begrotingshoofdstuk 12. Dit bedrag wordt conform de programmering opgenomen in de periode 2019–2021 voor respectievelijk € 6,3 miljoen, € 9,4 miljoen en € 0,8 miljoen.

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

06

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1+2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Ontvangsten

874.038

0

874.038

– 4.491

869.547

– 4.574

4.306

5.207

4.997

06.09

Ten laste van begroting IenW

874.038

0

874.038

4.491

869.547

– 4.574

4.306

5.207

4.997

06.09.01

Ten laste van begroting IenW

874.038

0

874.038

– 4.491

869.547

– 4.574

4.306

5.207

4.997

Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

07

Investeren in waterkwaliteit

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=(1+2)

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=(3+4)

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Verplichtingen

112.564

0

112.564

36.541

149.105

469

583

1.694

1.694

Uitgaven

84.443

0

84.443

21.352

105.795

1.969

1.993

1.694

1.694

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

 

27%

       

07.01

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

48.170

0

48.170

7.856

56.026

0

0

0

0

07.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

5.324

0

5.324

3.828

9.152

0

0

0

0

07.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

3.324

0

3.324

2.071

5.395

0

0

0

0

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

789

0

789

0

789

0

0

0

0

07.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

2.000

0

2.000

1.757

3.757

0

0

0

0

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

142

142

0

0

0

0

07.03

Studiekosten waterkwaliteit

30.949

0

30.949

9.668

40.617

1.969

1.993

1.694

1.694

Ontvangsten

0

0

0

371

371

0

0

0

0

07.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

0

0

0

371

371

0

0

0

0

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 36,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 38,6 miljoen. Daartegenover staat een verlaging van het verplichtingenbudget met € 1,5 miljoen daar de verplichting met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), met betrekking tot het vormgeven van de kennisimpuls via samenwerking tussen kennisinstellingen, al in 2018 is aangegaan. De kennisimpuls heeft als doel om waterkwaliteitskennis beter beschikbaar te stellen en waar nodig nog te creëren.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 7,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018.

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 3,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 9,7 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 10,2 miljoen. Daarentegen staat een verlaging van het beschikbare budget door de overboeking ad € 0,5 miljoen naar het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het kader van de aanpak microplastics.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

01 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

229.909

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

0

664

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid

35.150

35.150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Desaldering Investeren in waterveiligheid

– 865

– 19

– 843

– 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

35.131

– 843

– 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

265.040

204.251

224.903

88.333

8.480

110.724

0

664

0

0

0

0

0

0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

171.053

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid

– 52.343

– 52.343

                         

Desaldering Investeren in waterveiligheid

768

768

                         

Kasschuif Investeren in waterveiligheid

0

– 19.325

512

       

1.835

       

16.978

   

Provinciefonds: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum

– 1.085

– 465

– 465

– 155

                     

Overboeking ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Meer Maas Meer Venlo

833

833

                         

Stabiliteit dijklichaam Hollandse IJsselkering.

– 488

– 488

                         

Actualisatie budget Hollandse IJssel

100

100

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 70.920

47

– 155

0

0

1.835

0

0

16.978

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

100.133

261.810

254.614

541.811

437.972

482.645

516.123

531.154

473.048

477.757

531.330

531.247

248.984

322.180

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

6.210

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid

2.474

2.474

                         

Overboeking ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: IJsselmeergebied

50

50

                         

Meerjarige aanbesteding stresstest en impactprojecten

0

512

– 512

                       

Actualisatie budget Hollandse IJssel

– 100

– 100

                         

Cyber security

44.378

1.867

3.174

3.004

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

Staf Deltacommissaris: BOA 2019

385

385

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

5.188

2.662

3.004

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

11.398

7.779

6.894

6.291

5.603

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

407.172

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

324.180

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

376.571

473.840

486.411

636.435

452.055

598.672

521.426

537.121

478.351

483.060

536.633

536.550

254.287

327.483

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid Ontvangsten

– 5.833

– 5.833

                         

Desaldering

– 97

749

– 843

– 3

                     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 5.084

– 843

– 3

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

160.764

189.858

157.293

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

160.764

189.858

157.293

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

02 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

22.504

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

14.256

14.256

                         

Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: IJsselmeerkust

– 558

– 558

                         

Overboeking Ministerie van Financiën: IJsselmeerkust

– 117

– 117

                         

Peilbesluit IJsselmeer

– 5.000

– 5.000

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

8.581

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

31.085

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

2.740

3.350

2.520

85

423

Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

1.185

1.185

                         

Peilbesluit IJsselmeer

5.000

5.000

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

6.185

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

8.925

3.350

2.520

85

423

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

25.244

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

40.010

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

3.000

41

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

3.000

41

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

3.000

41

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

3.000

41

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

03 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

173.097

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

Saldo 2018 Beheer, onderhoud en vervanging

674

674

                         

Stabiliteit dijklichaam Hollandse IJsselkering

488

488

                         

Ruimtelijke adaptatie

43

43

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.205

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

174.302

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

180.288

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

181.493

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

Artikel 4 Experimenteren cf artikel III Deltawet

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Saldo 2018 Experimenteren cf art III Deltawet

7.193

7.193

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

7.193

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

235.456

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

560

560

                         

Overboeking investeringsruimte

– 100

– 100

                         

Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Adviseringskosten EEZ zones

15

15

                         

Kwartiermaker opkomende stoffen

202

101

101

                       

Werkzaamheden BOA RWS 2019 – Microplastics

598

598

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.174

101

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

236.630

235.067

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

64.816

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

643

643

                         

Overboeking investeringsruimte

– 250

– 250

                         

Threat intelligence feed en platform

180

20

20

70

70

                   

Veilig digitaal samenwerken

350

50

20

140

140

                   

Staf Deltacommissaris: BOA 2019

– 547

– 547

                         

Ruimtelijke adaptatie

– 43

– 43

                         

Security Operations Centre (SOC)

556

556

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

429

40

210

210

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

65.245

64.850

65.096

65.282

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.507

Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en uitgaven

– 7.213

– 7.213

                         

Overboeking investeringsruimte

350

350

                         

Kasschuif Netwergebonden kosten en uitgaven

0

18.813

                         

Staf Deltacommissaris: BOA 2019

162

162

                         

Security Operations Centre (SOC)

– 556

– 556

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

11.556

0

0

– 1.835

– 16.978

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

22.556

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

28.527

33.388

78.010

29.127

40.113

73.960

324.546

426.507

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie

– 16.482

– 6.343

– 9.393

– 746

                     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 6.343

– 9.393

– 746

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

– 4.343

– 7.393

8.443

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

313.272

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

403.457

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.214

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

320.088

305.024

310.357

305.540

330.178

385.551

401.622

426.015

472.118

379.139

474.820

508.667

779.253

713.214

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

Voordelig saldo 2018

29.935

29.935

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

29.935

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

29.935

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

29.935

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Subsidie Milieu Centraal bijdrage Deltafonds

– 71

– 71

                         

Opdracht RIVM

– 241

– 241

                         

Threat intelligence feed en platform

180

20

20

70

70

                   

Cyber security

68.194

2.898

5.332

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie

– 16.482

– 6.343

– 9.393

– 746

                     

Veilig digitaal samenwerken

350

50

20

140

140

                   

Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Adviseringskosten EEZ zones

15

15

                         

Provinciefonds: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum

– 1.085

– 465

– 465

– 155

                     

Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: IJsselmeerkust

– 558

– 558

                         

Overboeking Ministerie van ministerie van Financiën: IJsselmeerkust

– 117

– 117

                         

Overboeking Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Microplastics

– 550

– 512

– 38

                       

Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: IJsselmeergebied

50

50

                         

Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: Stikstofuitspoeling

– 100

– 50

– 50

                       

Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Meer Maas Meer Venlo

833

833

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 4.491

– 4.574

4.306

5.207

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

869.547

922.809

951.902

1.113.289

1.123.142

1.108.149

1.115.961

1.111.584

1.100.745

1.046.528

1.202.659

1.235.625

1.230.419

1.229.600

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

869.547

922.809

951.902

1.113.289

1.123.142

1.108.149

1.115.961

1.111.584

1.100.745

1.046.528

1.202.659

1.235.625

1.230.419

1.229.600

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

07 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

48.170

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit

7.856

7.856

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

7.856

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

56.026

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

5.324

29.889

26.111

48.465

22.930

0

Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit

3.828

3.828

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.828

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

9.152

29.889

26.111

48.465

22.930

0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

30.949

50.085

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit

10.210

10.210

                         

Subsidie Milieu Centraal bijdrage Deltafonds

– 71

– 71

                         

Opdrachtverlening RIVM

– 241

– 241

                         

Cyber security

23.816

1.031

2.158

1.993

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Kwartiermaker opkomende stoffen

– 202

– 101

– 101

                       

Werkzaamheden BOA RWS 2019 – Microplastics

– 598

– 598

                         

Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: Stikstofuitspoeling

– 100

– 50

– 50

                       

Overboeking Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Microplastics

– 550

– 512

– 38

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

9.668

1.969

1.993

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

40.617

52.054

11.983

11.144

10.794

2.694

3.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

84.443

127.233

87.441

131.888

94.378

53.658

76.114

75.129

74.720

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

105.795

129.202

89.434

133.582

96.072

55.352

77.808

76.823

76.414

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit Ontvangsten

371

371

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

371

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

371

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

371

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

 • •  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 • •  van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

       

2021

2021

 

Projecten Nationaal

             

HWBP-2 Rijksprojecten

31

34

187

187

     

HWBP-2 Waterschapsprojecten

163

121

2.431

2.432

     

Overige projectkosten (Programmabureau)

afrondingen

4

3

46

46

     

Programma

198

158

2.664

2.665

     

Begroting (DF 1.01.01/02)

198

158

     
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

       

2019

2019

 

Projecten Nationaal

             

Projectbudget RvdR

30

35

2.306

2.306

     

afrondingen

             

Programma

30

35

2.306

2.306

     

Begroting (DF 1.01.03)

30

35

         
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

             

Projecten Zuid-Nederland

             

Grensmaas

3

2

154

154

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

34

36

399

399

2020

2020

 

afrondingen

             

Programma

37

38

553

553

     

Begroting (DF 1.01.04)

37

38

         
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogramma (1.02.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Programma HWBP

       

2020

2020

 

HWBP Rijksprojecten

7

7

617

617

     

HWBP Waterschapsprojecten

146

166

5.092

5.092

     

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

6

5

87

87

     
               

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

10

8

192

192

2020

2020

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

6

5

23

23

     

Zandhonger Oosterschelde

8

7

11

11

     

Projecten Noord-Nederland

             

Primaire waterkering Vlieland

1

1

2

2

2018/2019

2018/2019

 

Projecten Noordwest-Nederland

           

Afsluitdijk

1

0

11

11

2022

2022

 

Projecten Oost-Nederland

             

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

3

2

19

19

2019

2019

 

IJsseldelta 2e fase

40

18

94

94

     

Monitoring Langsdammen Waal

2

0

5

5

     

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Overige onderzoeken en kleine projecten

1

1

1.169

1.169

     

Dijkversterking en herstel steenbekleding

0

0

812

812

     

afrondingen

3

           

Programma

234

220

8.134

8.134

     

Begroting (DF 1.02.02)

75

150

         

Overprogrammering (-)

– 159

– 70

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

         

Reservering Areaalgroei

14

14

     

Projecten Noordwest-Nederland

         

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

7

11

     

Ambitie Afsluitdijk

         

Projecten Zuid-Nederland

         

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

192

191

     

Projecten Oost-Nederland

         

IJsseldelta 2e fase

81

81

 

2022

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

294

299

Begroting DF 1.02.01

294

299

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Deltaplan Zoetwater

26

21

112

114

 

2021

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

3

0

76

76

 

2018

 

Ecologische maatregelen Markermeer

1

0

11

11

 

2021/2022

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Marker wadden

1

0

2

0

 

2021

 

afrondingen

 

2

         

Programma

31

23

201

201

     

Begroting (DF 2.02.02)

31

23

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

12

12

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

12

12

     

Begroting DF 2.02.01

12

12

     

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Experimenteerprogramma (4.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Verplicht

         

Afsluitdijk

1.578

1.578

     

Totaal programma

1.578

1.578

     

Begroting DF 4.02.01

1.578

1.578

     

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

KRW 1e tranche

0

1

30

40

   

1)

KRW 2e en 3e tranche

56

47

601

590

 

2027

1)

afrondingen

             

Totaal programma

56

48

631

630

     

Begroting DF 7.01.01

56

48

         

Ad 1)

De opdracht van de eerste tranche is in de vier stroomgebieden van Nederland gerealiseerd. Omdat de kosten voor de afhandeling van enkele restpunten uit de eerste tranche worden verantwoord in de tweede en derde tranche, wordt een bedrag van € 10 miljoen vanuit de 1e tranche overgeboekt naar 2e en 3e tranche.

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

             

Projecten Nationaal

             

Verruiming vaargeul Westerschelde

1

1

25

25

     

Grote wateren

5

3

16

16

     

afrondingen

– 1

           

Totaal programma

5

4

41

41

     

Begroting DF 7.02.01

5

4

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma (7.02.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

         

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

1

1

     

Projecten Zuid-Nederland

         

Grevelingen

98

98

2023

2023

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

99

99

     

Begroting DF 7.02.02

99

99