Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 A STB 2019

Wet van 27 september 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Kamerstuk 35 210 A

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

3.144.096

3.114.638

73.126

769.958

9.057

77.159

13

Spoorwegen

1.610.625

2.009.388

195.388

232.696

43.783

8.774

14

Regionaal, lokale infrastructuur

54.809

192.762

0

209

– 39.143

0

15

Hoofdvaarwegennet

777.657

1.291.388

105.584

154.085

70.428

– 6.108

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

1.107.469

692.068

72.020

275.275

– 19.652

91.655

18²

Overige uitgaven en ontvangsten

1.028

893

 

15.751

15.926

1.048

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

6.921.916

   

– 324.635

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

66.897

66.897

 

– 39.846

– 37.001

               
 

Subtotaal

6.762.581

7.368.034

7.368.034

1.408.128

43.398

– 152.107

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

   

0

   

195.505

 

Subtotaal

6.762.581

7.368.034

7.368.034

1.408.128

43.398

43.398