Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Wijziging begroting Deltafonds 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 J STB 2019

Wet van 27 september 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Kamerstuk 35 210 J

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Investeren in waterveiligheid

287.975

407.172

165.848

98.226

– 30.601

– 5.084

02

Investeren in zoetwatervoorziening

24.655

25.244

3.000

13.901

14.766

0

03

Beheer, onderhoud en vervanging

148.802

180.288

0

40.376

1.205

0

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

11.548

32.467

0

6.987

7.193

0

051

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

312.072

313.272

0

– 5.957

6.816

0

06

Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

   

874.038

   

– 4.491

07

Investeren in waterkwaliteit

112.564

84.443

0

36.541

21.352

371

               
 

Subtotaal

897.616

1.042.886

1.042.886

190.074

20.731

– 9.204

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

29.935

 

Subtotaal

897.616

1.042.886

1.042.886

190.074

20.731

20.731

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

           
 

Totaal

897.616

1.042.886

1.042.886

190.074

20.731

20.731

Noot 1: Exclusief artikelonderdeel 05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen