Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Wijziging begroting van de Koning 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 I STB 2019

Wet van 27 september 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Kamerstuk 35 210 I

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 september 2019

Willem-Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

Uitgegeven de eenentwintigste oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

43.252

43.252

0

909

909

166

               
 

Niet-beleidsartikelen

43.252

43.252

0

909

909

166

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

8.354

8.354

0

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

28.914

28.914

0

721

721

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.984

5.984

0

188

188

166