Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Wijziging begroting EZK 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 XIII STB 2019

Wet van 27 september 2019 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Kamerstuk 35 210 XIII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes

Uitgegeven de eenentwintigste oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

(Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

13.582.971

4.609.162

4.179.847

332.412

300.867

71.385

               
 

Beleidsartikelen

13.304.589

4.330.780

4.154.421

275.872

244.327

71.385

1

Goed functionerende economie en markten

197.060

196.389

31.062

12.649

4.271

872

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

2.135.414

937.668

113.157

62.550

37.338

11.333

3

Toekomstfonds

145.275

177.977

28.500

89.133

85.521

0

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

10.686.729

2.878.275

2.232.211

4.618

10.275

87.874

5

Een veilig Groningen met perspectief

140.111

140.471

1.749.491

106.922

106.922

– 28.694

               
 

Niet-beleidsartikelen

278.382

278.382

25.426

56.540

56.540

0

40

Apparaat

278.382

278.382

25.426

9.589

9.589

0

41

Nog onverdeeld

0

0

0

46.951

46.951

0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal

baten

Totaal

lasten

Saldo baten en lasten

Totaal

baten

Totaal

lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap Telecom

48.713

48.713

0

0

0

0

Dienst ICT Uitvoering

284.200

284.200

0

0

0

0

Nederlandse Emissieautoriteit

10.116

10.116

0

0

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

514.005

514.005

0

180.739

180.739

0

Totaal

857.034

857.034

0

180.739

180.739

0

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

7.113

6.000

0

0

Dienst ICT Uitvoering

52.200

23.000

0

0

Nederlandse Emissieautoriteit

1.700

1.300

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

20.499

12.500

– 1.823

– 1.500

Totaal

81.512

42.800

– 1.823

– 1.500