Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Wijziging begroting LNV en Diergezondheidsfonds 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 XIV STB 2019

Wet van 27 september 2019 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Kamerstuk 35 210 XIV

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F), alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni 2019 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten

Uitgegeven de dertigste oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

999.569

914.741

88.597

137.885

137.887

16.753

               
 

Beleidsartikelen

859.458

774.630

85.811

96.497

96.499

16.753

11

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens

745.594

646.620

39.950

100.028

101.691

15.954

12

Natuur en biodiversiteit

113.864

128.010

45.861

– 3.531

– 5.192

799

               
 

Niet-beleidsartikelen

140.111

140.111

2.786

41.388

41.388

 

50

Apparaat

108.907

108.907

2.786

15.033

15.033

 

51

Nog onverdeeld

31.204

31.204

0

26.355

26.355

 

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo Baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

365.932

365.932

0

0

0

0

Totaal

365.932

365.932

0

0

0

0

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

31.446

18.723

0

0

Totaal

31.446

18.723

0

0

Wijziging begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

34.585

34.585

34.585

23.117

23.117

 
 

Subtotaal

34.585

34.585

34.585

23.117

23.117

 
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2018

0

0

0

   

23.117

 

Subtotaal

0

0

0

   

23.117

 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2019

           
 

Totaal

34.585

34.585

34.585

23.117

23.117

23.117