Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Wijziging begroting Staten-Generaal 2019 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35350 IIA STB 2020

Wet van 29 januari 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Kamerstuk 35 350 IIA

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de Staten-Generaal voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 29 januari 2020

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops

Uitgegeven de veertiende februari 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019

(Tweede suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

145.530

145.530

4.215

33.312

33.312

0

– 1.906

– 1.906

0

                     
 

Beleidsartikelen

147.487

147.487

4.215

27.930

27.930

0

1.931

1.931

0

1

Wetgeving en controle EK

12.464

12.464

140

0

0

0

2.004

2.004

0

2

Uitgaven t.b.v. van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

31.525

31.525

86

0

0

0

871

871

0

3

Wetgeving/controle TK

102.007

102.007

3.966

27.930

27.930

0

– 961

– 961

0

4

Wetgeving/controle EK en TK

1.491

1.491

23

0

0

0

17

17

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

– 1.957

– 1.957

0

5.382

5.382

0

– 3.837

– 3.837

0

10

Nog onverdeeld

– 1.957

– 1.957

0

5.382

5.382

0

– 3.837

– 3.837

0