Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35350 XVII STB 2020

Wet van 29 januari 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Kamerstuk 35 350 XVII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019, vastgesteld bij de wet van 19 december 2018, Stb. 99, laatstelijk gewijzigd bij wet van 27 september 2019, Stb. 422;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 29 januari 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
S.A.M. Kaag

Uitgegeven de negende maart 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Departementale Begrotingsstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

1.921.265

3.096.124

79.692

1.787.674

– 93.276

0

910.362

27.060

0

                     
 

Beleidsartikelen

1.921.265

3.096.124

79.692

1.787.674

– 93.276

0

910.362

27.060

0

                     

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

410.767

532.289

6.491

164.410

24.437

0

222.184

– 29.896

0

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

461.310

730.477

 

481.666

0

 

192.551

– 859

 

3

Sociale vooruitgang

371.113

791.093

 

371.974

7.705

 

– 34.998

– 4.258

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

631.118

787.260

 

479.924

3.000

 

517.580

– 4.900

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

46.957

255.005

73.201

289.700

– 128.418

0

13.045

66.973

0