Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2019 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35350 A STB 2020

Wet van 29 januari 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Kamerstuk 35 350 A

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het infrastructuurfonds voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het infrastructuurfonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 29 januari 2020

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de achttiende maart 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

3.144.096

3.114.638

73.126

769.958

9.057

77.159

201.508

– 715.953

– 25.736

13

Spoorwegen

1.610.625

2.009.388

195.388

232.696

43.783

8.774

73.156

– 112.998

965

14

Regionaal, lokale infrastructuur

54.809

192.762

209

– 39.143

2.229

158

1.108

15

Hoofdvaarwegennet

777.657

1.291.388

105.584

154.085

70.428

– 6.108

– 105.776

– 403.623

13.711

17

Megaprojecten verkeer en vervoer

1.107.469

692.068

72.020

275.275

– 19.652

91.655

– 746.662

– 338.812

– 138.747

18

Overige uitgaven en ontvangsten

1.028

893

 

15.751

15.926

1.047

– 13.423

– 13.423

 

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

   

6.921.916

   

– 324.635

   

– 1.465.248

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

66.897

66.897

 

– 39.846

– 37.001

 

– 13.310

– 29.296

 
                     
 

Subtotaal

6.762.581

7.368.034

7.368.034

1.408.128

43.398

– 152.108

– 602.278

– 1.613.947

– 1.613.947

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatied) vorig jaar

   

   

195.506

     
 

Subtotaal

6.762.581

7.368.034

7.368.034

1.408.128

43.398

43.398

– 602.278

– 1.613.947

– 1.613.947

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

   

   

   

 

Totaal

6.762.581

7.368.034

7.368.034

1.408.128

43.398

43.398

– 602.278

– 1.613.947

– 1.613.947