Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

35300 XVII 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 13

Ontvangen 26 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

In artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement voegt 10 miljoen toe aan de middelen bestemd voor opvang in de regio. Hiermee kan de inzet op opvang en bescherming van de meest kwetsbaren worden geïntensiveerd. Wereldwijd waren nog nooit zoveel mensen op de vlucht, eind 2018 werd de tragische grens van 70 miljoen ontheemden overschreden. Behalve menswaardige opvang is het belangrijk dat vluchtelingen betere bescherming krijgen en dat uitbuiting en mishandeling wordt tegengaan, dat er voldoende onderwijs is voor kinderen, dat de veiligheid van vrouwen en meisjes geborgd is en dat er toegang is tot voorzieningen waaronder gezondheidszorg. Deze inzet helpt ook de (soms kwetsbare) gastgemeenschappen belast met de opvang van de vluchtelingen in de regio. De dekking wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 4.


Van den Hul