Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

35300 XVII 15 AMENDEMENT VAN HET LID DIKS

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 15

Ontvangen 26 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Grote bosgebieden staan wereldwijd onder hevige druk, ook in de focusregio’s van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Het behoud van bestaande bossen en duurzame aanplanting van nieuwe bossen zijn cruciaal voor het bereiken van mondiale doelen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Dit vraagt om een brede aanpak, bijvoorbeeld gericht op de ondersteuning van het maatschappelijk middenveld om op te komen voor natuurbelangen en het tegengaan van de handel in goederen waarvan het productieproces bijdraagt aan ontbossing. Daarnaast vormt het versterken van relevante overheidsinstanties in landen met bossen een onmisbare schakel.

Het ontbreekt de relevante overheidsinstanties, zoals Ministeries van Milieu en de lokale equivalenten van Staatsbosbeheer, in ontwikkelingslanden, vaak aan middelen en capaciteit om bestaande bosgebieden effectief te kunnen beschermen en op deskundige en duurzame wijze nieuwe bossen aan te planten.

Dit amendement voorziet in middelen om binnen de bilaterale programma’s structureel te investeren in de capaciteitsopbouw van overheidsinstanties belast met bosbeheer. De dekking hiervoor wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen van artikel 4.3.


Diks