Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds 2020

35300 B 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN RAAK EN HIJINK

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 7

Ontvangen 29 oktober 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 3 wordt in de eerste zin «€ 26.354.315.000» vervangen door «€ 27.354.315.000».

In artikel 1 gemeentefonds van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verhoogd met € 1.000.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement maakt een miljard euro extra vrij voor gemeenten in 2020, dat wordt betaald uit het forse begrotingsoverschot van 2019. Bij de Najaarsnota kan een en ander hiervoor geregeld worden. Naast de nadelige gevolgen van de trap-op-trap-afsystematiek en de onderuitputting hebben gemeenten ook te maken met gevolgen van de geplande bezuiniging omdat gemeenten moesten fuseren, waarbij de maatregel niet doorging maar de bezuiniging bleef staan (de zogenaamde opschalingskorting) en verschillende specifieke bezuinigingen op onder andere het sociaal domein. Dit amendement beoogt (een deel van) deze bezuinigingen te repareren, zodat gemeenten niet of minder hoeven te bezuinigen op bijvoorbeeld jeugdzorg, daklozenopvang, publieke voorzieningen als zwembaden, etc.


Van Raak
Hijink