Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2020

35302 22 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 22

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering reeds heeft aangekondigd bij het Belastingplan 2021 een wetsvoorstel ter aanpassing van de liquidatie- en stakingsverliesrekening te willen indienen, terwijl dit een losstaand wetsvoorstel is;

voorts constaterende dat de regering heeft aangegeven zich te willen inspannen voor grotere spreiding van fiscale wetten;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de behandeling van het wetsvoorstel voor de zomer 2020 kan worden afgerond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten