Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

35300 XVI 90 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PLOUMEN EN VAN DEN BERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 63

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 90

Voorgesteld 5 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de NFU in 2016 een lijst van meer dan 1.300 overbodige of onzinnige behandelingen heeft opgesteld;

overwegende dat in het kader van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik ingezet wordt op het stoppen van onzinnige zorg;

van mening dat onzinnige behandelingen niet alleen kostenverhogend zijn maar ook de patiënt niet ten goede komen;

verzoekt de regering, de Kamer bij de jaarlijkse rapportage van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, in overleg met de deelnemers aan het programma, te laten weten welke zorg, eventueel voor bepaalde indicaties en patiëntgroepen, in de nabije toekomst, niet meer geleverd wordt en niet meer gedeclareerd zal worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen

Van den Berg