Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

35300 VII 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 83

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2019

Tijdens het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte op 11 november jl. heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken gevraagd op welke wijze de portefeuille van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op dit moment precies is verdeeld. De Minister voor Milieu en Wonen heeft bij die gelegenheid toegezegd u hierover te informeren. Mede namens haar doe ik u bijgaand de sinds 1 november jl. geldende portefeuilleverdeling toekomen1. Uit dit overzicht blijkt welke onderdelen van de portefeuille op dit moment worden behartigd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Defensie tevens Minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst onderscheidenlijk de Minister voor Milieu en Wonen.

Ter verduidelijking merk ik op dat de verantwoordelijkheid van de Minister voor Milieu en Wonen ook de woningproductie (zoals nieuwbouw, transformatie en de woondeals) omvat. De bouwregelgeving, zoals de eisen van constructieve veiligheid en van brandveiligheid aan nieuwe gebouwen, valt evenals de energiebesparing en verduurzaming van de gebouwde omgeving (waaronder het warmtefonds en de proeftuinen voor aardgasvrije wijken) in mijn portefeuille.

Het hiervoor genoemde wetgevingsoverleg zag deels op onderdelen van de portefeuille waarvoor ik verantwoordelijkheid draag. Op 11 november jl. was ik echter niet in de gelegenheid deel te nemen aan het overleg en werd ik vervangen door de Minister voor Milieu en Wonen. Dit is in lijn met het koninklijk besluit van 11 november jl. houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een Minister. De Minister-President, Minister van Algemene Zaken heeft u op 12 november jl. een afschrift van dit koninklijk besluit doen toekomen (Kamerstuk 34 700, nr. 69).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl