Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

35300 XVII 25 AMENDEMENT VAN HET LID WEVERLING

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 25

Ontvangen 28 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4.000 (x € 1.000).

In artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt geld vrij te maken voor grensoverschrijdende innovatiesamenwerking. Innovatie gebeurt steeds vaker door middel van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Zowel lokaal als mondiaal zijn er grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid, agrifood en waterbeheer, die om innovatieve oplossingen vragen. Er bestaat een grote behoefte aan grensoverschrijdende innovatiesamenwerking om die oplossingen te vinden. Het midden- en kleinbedrijf heeft helaas vaak moeite om zulke samenwerking van de grond te krijgen, omdat het vraagt om grote investeringen, terwijl de uitkomsten onzeker zijn. Met dit amendement kunnen twee pilots gefinancierd worden waarmee het bedrijfsleven ondersteund kan worden bij het opzetten van langdurige, bilaterale innovatiesamenwerkingsprojecten op de genoemde terreinen.


Weverling