Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

35300 VIII 122 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ASSCHER EN VAN DEN HUL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 6

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 122

Ontvangen 28 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 01 Primair onderwijs van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 560.000 (x € 1.000).

Toelichting

Ieder kind moet zeker kunnen zijn van een goede leraar voor de klas. Dat er nu sprake is van een lerarentekort, doet daar afbreuk aan. In het primair onderwijs is het lerarentekort nog ernstiger dan in het voortgezet onderwijs en de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs is mede oorzaak daarvan. Dit is niet alleen slecht voor de kinderen die in het primair onderwijs de gevolgen ondervinden van het lerarentekort, maar tevens onrechtvaardig voor de leraren in het primair onderwijs, die werk doen dat op zijn eigen wijze zwaar werk vormt. Dit amendement beoogt dat 560 miljoen euro wordt geïnvesteerd om de salarissen van leraren in het primair onderwijs gelijk te trekken aan die in het voortgezet onderwijs. Dit amendement wordt gedekt door af te zien van de verlaging van het hoge tarief in de vennootschapsbelasting (amendement Asscher-Nijboer, 35 302, nr. 5).


Asscher
Van den Hul