Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020

35300 V 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 52

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2019

Hierbij informeer ik u over de wijze waarop het kabinet uitvoering wil geven aan de motie van de leden Voordewind en Sjoerdsma (Kamerstuk 35 300 V, nr. 37) inzake het wervingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) hecht aan een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden. Voor een goed functionerend ministerie is een samenkomst van verschillende perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis een belangrijke randvoorwaarde. Omdat meer variatie in visies en oplossingen resulteert in meer creativiteit en innovatie, betere resultaten en een voor de samenleving waardevoller beleid.

In het wervingsbeleid van BZ is veel aandacht voor ontwikkelingen binnen een aantal specifieke doelgroepen; arbeidsbeperkten, leeftijd, verhouding vrouwelijke en mannelijke medewerkers en niet-westerse migratieachtergrond.

BZ wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar diversiteit en inclusiviteit bijdragen aan een evenwichtige verhouding in het personeelsbestand.

Op departementaal niveau worden diverse activiteiten ondernomen om diversiteit van het personeelsbestand te vergroten.

*Diplomatenklasje

De jaarlijkse werving van de groep Internationale Beleidsmedewerkers BZ (IBBZ) vormt een belangrijk onderdeel van de instroom. Bij de werving en selectie van de 2019 klas is ingezet op diversiteit op verschillende vlakken. Dat heeft geresulteerd in een aanname van 15% kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond. Daarnaast is er aandacht geweest voor variëteit in opleidingsachtergrond en persoonlijke eigenschappen («diversity of thought»). Een aandachtspunt in de komende werving is een nog specialistischer arbeidsmarktcommunicatie, om zo ook de kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken.

Aan het opleidingstraject van het diplomatenklasje nemen additioneel jaarlijks 8 tot 10 kandidaten vanuit andere departementen deel. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan deling van kennis en het bevorderen van Rijksbrede en interdepartementale netwerken.

*BZ werkt, ook interdepartementaal

Meer specialistische functies en tijdelijk benodigde expertise maken het nodig om op alle niveaus personeel te kunnen werven naast de instroom aan de voet als IBBZ-er. Ook bij deze vorm van instroom is er aandacht voor interdepartementale uitwisseling en diversiteit in brede zin. De al bestaande samenwerking met de ministeries zoals EZK en LNV wordt verder geïntensiveerd om relevante kennis in te zetten voor mondiale vraagstukken die Nederland verbinden met het buitenland.

*Lokale medewerkers op de posten (ca. 2.000)

Een andere vorm van diversiteit binnen BZ is dat er op posten meer dan 2.000 lokale medewerkers werkzaam zijn. Deze groep vormt een integraal en belangrijk onderdeel van het postennet.

Deze activiteiten zijn onderdeel van het strategisch wervingsbeleid BZ dat leidt tot een personeelsbestand met een goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok