Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

35300 XIII 99 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 99

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2019

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft verzocht een overzicht te ontvangen van de stukken die in 2020 vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer zullen worden verstuurd en welk moment daarvoor voorzien is.

Bijgaand treft u dit overzicht, waarin de brieven en wetsvoorstellen zijn opgenomen die voor zover bekend volgend jaar aan uw Kamer verzonden zullen worden. Het betreft een voorlopig overzicht, het precieze moment van verzending kan in sommige gevallen afwijken. De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer een bijgewerkt overzicht.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer

Bijlage: Planning van te verzenden stukken Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

Kamerbrieven

Planning (per kwartaal)

Onderwerp

Q1

 

Minister

 
 

Kamerbrief Investeringsfonds

 

Beleidsbrief over geothermie

 

Beleidsbrief (routekaart) over groen gas

 

Kamerbrief netcapaciteit

 

Jaarverslag Commissie Bijzondere Situaties

 

Stand van zaken Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

 

Advies immateriële schade + kabinetsreactie

 

Betaalovereenkomst schade (verlenging) en versterken

 

Brief definitief afbouwpad salderingsregeling

 

Brief over hand aan de kraan en de Waddenzee

 

Kabinetsreactie herfstpakket Europees semester

 

Kwartaaloverzicht EU-wetgeving

 

Kwartaaloverzicht EU-consultaties

 

Beleidskader nadeelcompensatie

 

Raming GTS en capaciteitsafbouwplan

 

Verzamelbrief Invest-NL

 

Voortgang economische veiligheid / EU verordening FDI-screening

Staatssecretaris

 
 

Geannoteerde Agenda en verslag (formele) RvC d.d. 27-28 februari 2020

 

Geannoteerde Agenda en verslag (informele) RvC d.d. 19-20 maart 2020

 

Kamerbrief Interne Markt

 

Verlenging van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

 

Subsidie afspraken NBTC

 

Vervolg Retailagenda

 

Vervolgprogramma Beter Aanbesteden

 

Voortgang rechtsbescherming

 

Gevolgen onevenwichtige verhoudingen voor het mkb (OHP)

 

Opvolging motie Moorlag/Van den Berg over ongemakkelijk bezorggemak

 

Kamerbrief BMKB

 

Financieringsmonitor

 

Kabinetsreactie Jaarbericht Staat van het mkb

 

Overzicht relevante techniek regelingen voor het mkb per provincie (en evt., overige moties/toezeggingen)

 

Aanbieding uitkomsten onderzoek sociaal ondernemerschap

 

Voortgangsrapportage Merkbaar betere regelgeving

 

Kamerbrief platform-to-business verordening

 

Evaluatie Programma Digital Trust Center

 

Verslag ESA Ministeriële conferentie SPACE 19+

Q2

 

Minister

Nationaal hervormingsprogramma

 

Kabinetsreactie Monitor Brede Welvaart

 

Startnotitie programma Energiehoofdstructuur

 

Uitkomst onderzoek van Adviescollege veiligheid Groningen (ACVG) naar HRA-NPR

 

Groningen: Publieke nieuwbouwregeling

 

Groningen: Infra en industrie

 

Brief over toekomst postcoderoosregeling

 

Slotwet en Jaarverslag

 

1e suppletoire EZK-begroting

 

Kabinetsreactie Landspecifieke Aanbevelingen Europees Semester

 

Kwartaaloverzicht EU-wetgeving

 

Kwartaaloverzicht EU-consultaties

 

Geannoteerde Agenda en verslag (informele) Energieraad d.d. 27-28 april 2020

 

Geannoteerde Agenda en verslag (formele) Energieraad d.d. 15 juni 2020

 

Resultaten onderhandelingen herziening AoH (addendum)

 

Eindrapportage validatieonderzoek SodM KNMI-meetnetwerk

 

Wijziging Mijnbouwregeling nav advies SodM grenswaarden

 

Vestigingsklimaat en acquisitiebeleid (NFIA)

 

Brief Verbreding energiebesparingsmaatregelen industrie ter uitvoering klimaatakkoord

Staatssecretaris

 
 

Geannoteerde Agenda en verslag (formele) RvC d.d. 28-29 mei 2020

 

Geannoteerde Agenda en verslag (formele) Telecomraad d.d. 5 juni 2020

 

Uitvoering motie Aartsen/Verhoeven over taskforce leegstand en instrumentarium

 

IMVO brief voortgang

 

Reactie SER-advies directe import

 

Kamerbrief onderzoek Waarborginstellingen

 

Kamerbrief kennisbasis metrologie

 

Voortgangsbrief kabinetsinzet mededinging en platforms

 

Jaarverslag Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE)

 

Jaarverslag ACM

 

Kamerbrief vervolg sociaal ondernemerschap

 

Voortgangsrapportage Techniekpact

 

Voortgangsrapportage Mkb-Actieplan

 

Kamerbrief voortgang acties m.b.t. aanbevelingen WBSO-evaluatie

 

Brede verkenning toegevoegde waarde ruimtevaart n.a.v. Motie Amhaouch

 

Kamerbrief TO2-Instellingen

Q3

 

Minister

Voortgangsrapportage groeistrategie

 

Kamerbrief Brede Welvaart en beleid

 

Marktbarometer slimme meter

 

EZK-begroting 2020

 

Brief voortgang landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade buiten Groningen

 

Kwartaaloverzicht EU-wetgeving

 

Kwartaaloverzicht EU-consultaties

 

Afbouwplan GasTerra

 

Vaststellingsbesluit 20/21

Staatssecretaris

 
 

Geannoteerde Agenda en verslag (informele) RvC d.d. 22-23 juli 2020

 

Geannoteerde Agenda en verslag (formele) RvC d.d. 24-25 september 2020

 

Voortgang nationaal actieprogramma «Nieuwe kansen voor topsector Life Sciences & Health»

 

Kamerbrief parameters WBSO

Q4

 

Minister

Appreciatie concept regionale energiestrategieën

 

Vervolgbrief netcapaciteit

 

2e suppletoire begroting

 

Veegbrief (begroting)

 

Kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester

 

Kwartaaloverzicht EU-wetgeving

 

Kwartaaloverzicht EU-consultaties

 

Geannoteerde Agenda en verslag (informele) Energieraad d.d. 5-6 oktober 2020

 

Geannoteerde Agenda en verslag (formele) Energieraad d.d. 14 december 2020

Staatssecretaris

 
 

Geannoteerde Agenda en verslag (informele) Telecomraad d.d. 14-15 oktober 2020

 

Geannoteerde Agenda en verslag (formele) RvC d.d. 26-27 november 2020

 

Geannoteerde Agenda en verslag (formele) Telecomraad d.d. 7 december 2020

 

Voortgang actieprogramma Perspectief 2030

 

Voortzetting en organisatorische inbedding Digital Trust Center

Wetgeving

Planning (per kwartaal)

Onderwerp

Q1

 

Minister

 
 

Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen

 

Wetsvoorstel publieke aansturing versterkingsoperatie Groningen

 

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (energielabel)

 

Wetsvoorstel aanpassing vergunningstelsel aardwarmte

 

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

Staatssecretaris

 
 

Wijziging Telecommunicatiewet ivm verlagen overstapdrempels, breedbandkaart, en ter invoering van toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen

 

Wijziging van de Postwet 2009 (toegang, flexibilisering, borging UPD en arbeidsbescherming postbezorgers)

 

Wijziging Boek 7 BW, invoering titel franchiseovereenkomst (wetsvoorstel Franchise)

 

Wijziging Telecommunicatiewet i.v.m. de invoering van een opt-in systeem voor telemarketing

Q2

 

Minister

 
 

wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

 

Wettelijke grondslag energie-audit

 

Wijziging Mijnbouwwet (verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek mijnbouw op zee)

Staatssecretaris

 
 

Wet ter implementatie van Richtlijn EU 2019/1 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt

 

Wijziging Mededingingswet n.a.v. evaluatie Markt en Overheid, technische wijzigingen concentratietoezicht en nationale toepassing privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

 

Wijziging Winkeltijdenwet (keuzevrijheid openingstijden)

 

Wijziging Mededingingswet i.v.m. verankeren uitzonderingen GLB (versterken positie boer in de keten)

Q3

 

Staatssecretaris

 
 

Wijziging Telecommunicatiewet i.v.m. implementatie Telecommunicatiecode

Q4

 

Minister

 
 

Energiewet

 

Warmtewet 2.0

 

Wet op de investeringstoetsing i.v.m. economische veiligheid