Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

35300 XVI 157 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 157

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2020

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, het jaarverslag 2018 aan van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (hierna: commissie)1.

In de verslagperiode zijn bij de commissie elf meldingen van late zwangerschapsafbrekingen gedaan. Er zijn geen meldingen ontvangen van levensbeëindiging bij pasgeborenen. De meldingen zijn in het verslag samengevat met daarbij de overwegingen en de beoordeling van de commissie. In alle gevallen is de commissie tot het oordeel gekomen dat de betrokken artsen hebben gehandeld overeenkomstig de geldende zorgvuldigheidseisen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.