Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

35300 VIII 147 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 147

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2020

Hierbij stuur ik u het evaluatierapport over de gemeentelijke financiering van de lokale publieke media-instellingen (PMI) over de periode 2016–20181. In de Mediawet 2008 staat dat uw Kamer iedere drie jaar wordt geïnformeerd over de doeltreffendheid en de effecten van de in de wet vastgestelde plicht voor gemeenten om lokale publieke media-instellingen c.q. omroepen te bekostigen.2 Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft het onderzoek uitgevoerd. Ik wil het CvdM hiervoor bedanken.

Omdat ik recht wil doen aan het onderwerp, wil ik de evaluatie graag zorgvuldig bestuderen en bespreken met betrokken partijen alvorens ik mijn reactie opstel. U kunt mijn reactie in maart verwachten.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Noot 2: Mediawet 2008 artikel 2.170b. lid 5.