Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

35300 VII 100 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 74

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 100

Voorgesteld 4 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er woningnood is, maar dat er tegelijkertijd enige leegstand is in krimpgebieden;

verzoekt de regering, een voorstel te doen voor een tijdelijke regeling voor een verhuispremie voor hen die een woning in een dichtbevolkt gebied verlaten en een woning in een krimpgebied betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol