Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

35300 VII 101 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 75

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 101

Voorgesteld 4 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een tekort is aan sociale huurwoningen;

overwegende dat er scheefwoners zijn;

overwegende dat de huidige remigratieregeling afloopt op 1-1-2025;

verzoekt de regering, een voorstel te doen voor een tijdelijke regeling voor een verhuispremie voor iedereen die een sociale huurwoning verlaat en geen andere sociale huurwoning betrekt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol